Anbefaler å leie nytt rådhus ved den gamle jernbanestasjonen

Kommunedirektøren anbefaler at Holmestrand kommune inngår leiekontrakt med Bane NOR Eiendom AS, om leie av nytt rådhus, som bygges ved den gamle jernbanestasjonen i Holmestrand by. 

Nå skal politisk nivå ta stilling til saken.

Det ble i politisk plattform for sammenslåingen av Sande og Holmestrand kommuner vedtatt av fellesnemnda at administrasjonssenteret i den nye kommunen skal være Holmestrand sentrum/by. 

Illustrasjonsbilde bygg ute - Klikk for stort bildeMiljøbilde fra tenkt nytt rådhus Bane NOR Eiendom AS

Konkurranse er gjennomført 

Konkurransen om et nytt rådhus (tidligere kalt “administrasjonsbygg”) er gjennomført, og tilbudene evaluert. Vinner av konkurransen er Bane NOR Eiendom AS, som har foreslått å et nybygg ved den gamle Smia ved jernbanestasjonen i Holmestrand by.

Leie nytt bygg eller renovere 

Kommunedirektøren mener Holmestrand kommune ikke kan fortsette å drifte administrative lokaler på en måte som er i strid med arbeidsmiljøloven. Eksisterende administrative lokaler gir høye drifts- og vedlikeholdskostnader og fordeler seg over flere bygg (Holmestrand rådhus, Sande administrasjonsbygg A, Langgata 45 og 47.)

Det er to hovedalternativer; enten leie nytt bygg eller renovere eksisterende bygninger. Økonomiske konsekvenser alene tilsier at kommunen bør inngå avtale med Bane NOR Eiendom AS om leie av nytt bygg. Det alternativet gir en årlig innsparing på ca. 3 millioner kroner.  

Kommunedirektøren legger flere ulike forhold til grunn for sin anbefaling om å leie et nytt rådhus. Et av de viktigste er selvsagt de økonomiske konsekvensene i de to alternativene, men også det å følge lovverket for arbeidsmiljø er udiskutabelt. I tillegg kommer de mer ukvantifiserbare virkningene på fagmiljø, trivsel, omdømme og rekruttering. 

Samlokaliseringen gjelder over 200 ansatte i Holmestrand kommune.

Det nye kommunestyret avgjør

De politiske utvalgene som behandler saken kan ikke vurdere tilbudene eller endre på leverandør i forhold til det som kommunedirektøren legger frem. Vurderingene er gjort i henhold til de krav og føringer som opprinnelig lå i anbudsdokumentene. Folkevalgte organer kan dermed kun vedta “ja” eller “nei” til selve bygget - skal det inngås kontrakt med vinner av konkurransen eller ikke.

  • Saken behandles i administrasjonsutvalget og formannskapet torsdag 26. oktober  
  • Saken behandles i kommunestyret onsdag 1. november.  


Behandlingene kan følges på kommuneTV. 

Se den politiske saken med alle dokumentene

Oversiktsbilde - Klikk for stort bildeOversiktsbilde over nytt tiltenkt bygg ved jernbanestasjon Bane NOR Eiendom AS