Et stramt kommunebudsjett

Holmestrand kommune skal levere tjenester for 1,54 milliarder kroner til 26 000 innbyggere i 2023. I tillegg er det flere hundre millioner i andre typer utgifter på sentrale poster, som rente- og avdragsutgifter. Her er kommunedirektøren sitt forslag til handlingsprogram 2023-2026.

Hans Erik Utne - Klikk for stort bildeKommunedirektør Hans Erik Utne Holmestrand kommune

Må tenke nytt på hvordan kommunen leverer tjenester

- Det kommende budsjettet er like stramt som tidligere år. Dette fører til at vi må jobbe og produsere tjenester på en ny og smartere måte enn vi tradisjonelt har gjort, sier Hans Erik Utne, kommunedirektør i Holmestrand kommune.

Det er rammekutt på alle programområdene, og tiltak som vurderes at gir minst negative konsekvenser for flest mulig anbefales. Derfor innebærer budsjettforslaget blant annet at Eidsfoss barnehage legges ned.

Kommunedirektørens forslag til budsjett ble presentert for Formannskapet 3. november. Se presentasjonen her: 

Kommuneplanens samfunndel ble vedtatt av Kommunestyret i september 2022 - Klikk for stort bildeKommuneplanens samfunndel ble vedtatt av Kommunestyret i september 2022 Storyland

Samfunnsdelen legger premisser for budsjettet

Samfunnsdelen i Holmestrands kommuneplan 2022–2035 ble vedtatt høsten 2022. Den definerer satsingsområdene kommunen skal vektlegge som tjenesteprodusent og samfunnsutvikler. Planen er viktig for utvikling av kommunen de neste 12 årene, og legger premisser for budsjett- og økonomiplanarbeidet.

 • Budsjettforslaget legger opp til en satsning på organisasjonsutvikling, hvor heltidskultur er en del av dette.
 • Det første klimabudsjettet legges frem som en del av handlingsprogrammet.
 • Det er en satsing på velferdsteknologi, og budsjettet rommer en oppgradering av utstyr innen helse og velferd.
 • Satsningen «Digitalisering i skolen» videreføres.
 • Nødvendige investeringer i vann- og avløpssystem kreves.
   

Kommunens første klimabudsjett

Et av hovedmålene i kommuneplanens samfunnsdel 2022-2035 er at Holmestrand er et klima- og miljøvennlig samfunn som fremmer bærekraftig utvikling, beholder helse og sikrer naturmangfold, hvor første delmål er å redusere klimagassutslipp i tråd med nasjonale mål. Klimabudsjettet er en førsteutgave av arbeidet med å innføre ett årlig klimabudsjett og klimaregnskap.

Nødvendige investeringer i vann- og avløpssystem

Kommunens vann- og avløpssystem har flere utfordringer som må løses. Vannforsyningen er enkelte steder begrenset, og et eventuelt ledningsbrudd vil få store konsekvenser. Avløpsnettet er underdimensjonert, noe som medfører unødige overløpssituasjoner der urenset kloakk renner ut i vassdrag og fjord ved store nedbørshendelser. Enkelte områder av kommunen kan ikke utvikles videre grunnet manglende eller begrenset vann og avløpskapasitet.

For å gjøre vann- og avløpssystemene tryggere anbefales det at de årlige investeringsbeløp økes fra 70 til 110 millioner.  

Dette vil ha konsekvenser på vann- og avløpsgebyrene til innbyggere, som vil øke med opp til 39 prosent. En årlig investeringstakt fører til en gebyrøkning på kort sikt, men en normalisert utvikling videre fremover.

Investeringen vil på sikt redusere driftsutgifter med mindre overvannsinntrenging i avløpssystemet, færre renseanlegg å drifte og færre vannlekkasjer. Det vil øke kommunes beredskapsevne til å kunne levere vann og redusere forurensing.

En organisasjon som kan omstille seg

Koronapandemien viste at Holmestrand kommune har en handlekraftig organisasjon som, selv i tider med store omveltninger, kan levere de tjenestene innbyggerne har krav på og trenger. Kommunedirektøren har derfor troen på at det er mulig å få til den omstillingen som vil kreves av oss, gjennom godt samarbeid mellom politikk, ledelse og ansatte.

Kommunedirektørens forslag til handlingsprogram finner du her

Hva skjer når

 • Kommunedirektørens forslag til handlingsprogram ble presentert torsdag 3. november. Budsjettet ble ikke vedtatt – dette skjer først i formannskapet 24. november.
 • Handlingsprogram beskriver hva kommunen skal gjøre i 2023-2026 og omfatter alle kommunens virksomheter.
 • Handlingsprogrammet skal gi en realistisk oversikt over inntekter, forventede utgifter og prioriterte oppgaver innenfor drift og investering.
 • Det første året i handlingsprogrammet er samtidig kommunens årsbudsjett for 2023.
 • Etter behandling i fagutvalg og formannskap blir handlingsprogrammet vedtatt endelig av kommunestyret 14. desember.