Februar-faktura for eiendomsgebyr sendes ut

Årets andre faktura for kommunalt eiendomsgebyr sendes ut tidlig i uke 5. Den får du om du eier en bolig, fritidsbolig, eller næringsbygg i Holmestrand kommune. Fakturaen dekker vann og avløp dersom eiendommen din er tilknyttet offentlig nett, renovasjon for private husholdninger, feiing og tilsyn samt eiendomsskatt for de som har det.

Den delen av eiendomsgebyret som ikke er eiendomsskatt beregnes etter selvkostprinsippet; at avgiften som hentes inn fra husholdningene skal dekke de reelle kostnadene kommunen har ved å levere tjenestene. 

Det er kommunestyret som i behandlingen av kommunens budsjett i desember som vedtar hvor høye gebyrene skal være. 

Fakta om vann og avløp

Vann og avløp er helt grunnleggende for et fungerende samfunn. Alle som er koblet til kommunens vann- og avløpsnett er abonnenter, og får en faktura for vann- og avløpsgebyret. Vann- og avløpstjenestene i kommunen drives etter selvkostprinsippet. Det vil si at alle utgifter både til drift og investeringer skal dekkes 100 prosent gjennom gebyrene til abonnentene.  Les mer om hva gebyr for vann og avløp dekker 

Har du vannmåler?

Februar -faktura inneholder oppgjør av vannmåler for 2023, med avregning for 2023, og forskudd for januar og februar i 2024. Forskuddet for vann og avløp i 2024 er beregnet på bakgrunn av forbruket som var i 2023.

Januar-fakturaen inneholdt ikke forskudd vann og avløp, da vannmåleroppgjøret ble kjørt i januar.  Vannmåleroppgjør gjøres etter at vannmålestanden er avlest og registrert blir gjort i februar.

Fakturaen fra januar var derfor noe lavere enn denne i februar.

Hvorfor øker vann- og avløpsgebyr i 2024?

Vann- og avløps-gebyrer for 2024 øker på grunn av økte priser innenfor kjøp av varer og tjenester, samt økte kapitalkostnader.

Den største årsaken til økningen er kapitalkostnader som utgjør i underkant av 50 prosent av de totale kostnadene. Kapitalkostnader er renter og avdrag på investeringer. Innenfor kjøp av varer og tjenester består de største endringene i økte priser på vann, kjemikalier, strøm og drivstoff.

Synes du gebyret økte veldig fra i fjor til i år?

Det var endringer på gebyrene underveis i 2023. Hvis du som abonnent nå sammenligner siste faktura i 2023 med de første fakturaene i 2024, så blir det feil prosentvis økning.

Hvorfor? Fordi fastgebyrene ble satt ned fra 1. juli 2023 til et nytt og lavere fastgebyr. Gebyrene ble satt så mye ned siste halvår, at abonnentene fikk tilbake det som var for mye betalt for første halvår.

For å finne korrekt økning, må fastgebyret som er fakturert for hele 2023 summeres, og deles på 12 før du sammenligner.

Endringen fra 2023 til 2024 var:

Vann: 32,6 prosent økning
Avløp: 24,2 prosent økning
Renovasjon: - 3,8 prosent reduksjon
Feiing/tilsyn: - 1,4 prosent reduksjon
Samlet endring: 19,9 prosent økning

Fakta om eiendomsskatt

Om du har eiendomsskatt vil også fakturaen inneholde denne. Hvis du lurer på bakgrunnen for summen du betaler i eiendomsskatt, så ble det sendt ut et eget brev om dette tidlig i januar.

Kommunestyret har økt bunnfradraget til 1 000 000. Skattesatsen for 2024 er 3 promille, som er det samme som i 2023. For de fleste er det skatteetatens boligverdi som brukes som grunnlag for beregningen. For 2024 brukes boligverdien fra 2022. Les mer om eiendomsskatt

Månedlig faktura er standard

Kommunalt eiendomsgebyr sendes ut månedlig, med fast forfall den 20. hver måned. Perioden skal stå på fakturaen, og fakturaen som sendes ut nå gjelder for januar, med forfall 20. januar. Det er ikke lenger mulig å velge kvartalsvis fakturering. Det er bokføringsforskriften som bestemmer det.

Hvordan sender vi ut fakturaen?

Faktura sendes kun i den kanalen som du selv åpner for, eksempelvis Avtalegiro, eFaktura, Vipps eFaktura eller papirutgave i post.

  • Avtalegiro eller eFaktura er beste alternativ. Det oppfordres til at alle inngår slik avtale i sin bank.
  • Om du derimot hverken har avtalegiro eller eFakturaavtale vil fakturaen blir sendt i posten.

Har du avtalegiro men får fakturaen i posten?

Det skjer fordi grensen for beløpet på en faktura du har satt i banken er lavere enn beløpet på fakturaen. Sjekk grensen du har satt for beløp, og justér den høyere ved behov, så vil neste faktura gå som normalt.

Vil du utsette betalingen?

Min side. Logg deg inn med ID-porten. Utsettelsen kan maks legges inn med 14 dager etter forfall. Ønskes det utsettelser utover dette, må du ta kontakt med oss.