Folkehelse i Holmestrand kommune

Folkehelse i Holmestrand kommune

Familie på tur - Klikk for stort bilde Shutterstock Folkehelse er helsetilstanden i en befolkningsgruppe. I Holmestrand kommune har vi fokus på forebyggende og helsefremmende innsats på tvers av sektorer og i samskaping med frivilligheten og lokale organisasjoner for å skape best mulig livskvalitet for befolkningen. 

Folkehelsearbeid

Det overordnede målet for folkehelsearbeid er flere leveår med god helse samt å redusere sosiale ulikheter i helse. Folkehelsearbeid er tiltak som direkte eller indirekte fremmer befolkningens helse og retter seg mot befolkningen som gruppe, ikke enkeltindividet. Det kan handle om oppvekst- og levekårsforhold som bolig, utdanning, arbeid og inntekt, fysiske og sosiale miljøer, fysisk aktivitet, ernæring, skader og ulykker, tobakksbruk og alkohol- og annen rusmiddelbruk.

Holmestrand kommune organiserer sitt folkehelsearbeid gjennom et tverrsektorielt sammensatt folkehelsegruppe som ledes av folkehelserådgiver, Monica Skytte Kristoffersen. Forumet skal bidra til at folkehelse fremmes innen de oppgaver og med de virkemidler kommunen er tillagt, herunder ved lokal utvikling og planlegging, forvaltning og tjenesteyting.

Folkehelserådgiver i Holmestrand kommune - Klikk for stort bilde Holmestrand kommune Slik er helsetilstanden i Holmestrand kommune 

Oversikten over helsetilstanden til innbyggere i Holmestrand kommune viser fem utfordringsområder i kommunen som er økende: antall eldre, frafall fra videregående skole, fysisk inaktivitet, psykisk uhelse og sosiale ulikheter i helse.

Oversiktsdokumentet (PDF, 4 MB) er det første i Holmestrand kommune etter kommunesammenslåingen i 2020. Dokumentet gir en oversikt over utfordringsområder, mulige årsakssammenhenger og konsekvenser, samt hvordan kommunen kan møte utfordringene.

Dette kunnskapsgrunnlaget gir oss en pekepinn på hva vi må jobbe spesielt med i vår kommune, for å bedre folkehelsen og utjevne forskjeller, sier folkehelserådgiver Monica Skytte Kristoffersen.

På kommunens nettsider om folkehelse i Holmestrand kommune finner du oversikt over folkehelsetilstanden i Holmestrand kommune og ulike samarbeid rundt folkehelse. 

Les mer om folkehelse i Holmestrand kommune

 

Til toppen