Høring – grunnskole – helhetlig plan

Holmestrand kommune legger ut på høring et dokument om grunnskole. Dette viser mål, utfordringer og anbefalte tiltak, særlig knyttet til skolestruktur.

Bakgrunn for prosjektet 

Holmestrand kommune må gjennomføre betydelige innsparinger estimert til minimum 105 mill. fra 2026.  Dersom man ikke styrker kommuneøkonomien markant, vil det ikke være mulig for kommunen å levere gode tjenester til innbyggerne i årene fremover.

Kommunedirektøren har fått i oppdrag å utarbeide helhetlige planer for omsorg og velferd og for oppvekst. For grunnskole er det helt nødvendig å gjøre strukturelle endringer. Disse skal både møte kravet om utgiftsreduksjon og sikre robuste enheter som gir likeverdig opplæring til alle. 

Høringsdokument (PDF, 2 MB)

For å gi høringssvar benytter du skjema det er linket til nederst på denne siden.

Kommunedirektørens anbefaling 

Tiltak A

 • Nedlegge Galleberg og Kjeldås skoler. Forutsetter justert opptaksgrense mellom Klokkerjordet og Selvik skoler (2025).
 • Totalt innsparingspotensial: 24,2 mill. 

Tiltak D 

 • Flytte ungdomstrinnet ved Hof skole, primært til Gjøklep ungdomsskole. Forutsetter overtakelse av Holmestrand videregående skole (HVGS) eller annen utvidelse av skolen (senest 2028) 
 • Totalt innsparingspotensial: 4,8 mill. 

Tiltak som bør utredes 

 • Etablering av forsterket enhet for barnetrinnet (senest 2028) 
 • Kleiverud skole som 1-4 skole med forsterket enhet (senest 2028) 
 • Bygge klasserom på arealet  til nåværende gymsal på Botne skole (senest 2028) 
 • Erstatte paviljong på Ekeberg skole med permanent bygg eller flyte de eldste klassetrinnene  til nåværende videregående skole. Total kapasitet i de to lokasjonene må være minst tre klasser på hvert trinn. (innen 2030) 
 • SFO: Vurdere åpningstidene, organiseringen av gratistimene, økt foreldrebetaling og en noe lavere bemanning. (2025) 

Merknader 

 • Strukturendringer i grunnskole skal kommunestyret vedta i ny lokal forskrift om opptaksgrenser. Det er denne som legges  til grunn ved  tildeling av skoleplass. 
 • Ved endringer i SFO-tilbudet, skal ny forskrift utarbeides og vedtas av kommunestyret. 
 • Det er viktig at tillitsvalgte og verneombud er sentralt medvirkende i samtlige prosesser.

 

Privatpersoner, lokale lag, foreninger, råd, utvalg, fagforeninger og interessegrupper inviteres til å si sin mening om forslagene. Les høringsdokumentet og bruk det digitale skjema for å gi høringssvar

Hva er helhetlig plan?

Politiske vedtak

Kommunestyret har seneste ved behandlingen av økonomiplanen for 2024- 2027 vedtatt at det skal legges frem en helhetlig plan som har som…..

Formål  

 • Identifisere og implementere tiltak for å forbedre organisasjonens effektivitet og struktur  
 • Sikre bedre ressursutnyttelse og optimalisering av arbeidsprosesser  
 • Innbyggerperspektiv og tjenestekvalitet skal ivaretas så godt som mulig   
 • Prosjektet skal gi løsninger som står seg over tid  
 • Konsekvenser av endringer, positive og negative, skal kartlegges  
 • Ivareta reduksjon i bygningsmassen ihht vedtatt eiendomsstrategi  
 • Ivareta mål satt i arbeidsgiverpolitikken 

 

Prosess

 • Mai: Høring om skolestruktur sendes ut til de parter som direkte påvirkes av forslaget
 • Juni: Det informeres om resultat og forslag i administrasjonsutvalget
 • September: Sak om helhetlig plan for Oppvekst legges frem for politisk behandling
 • Oktober: Sak om helhetlig plan for Helse og velferd legges frem til politisk behandling
 • November/desember: Konkrete tiltak behandles politisk i forbindelse med økonomiplanen
 • Våren 2025: Sak om helhetlig plan for Samferdsel, teknikk og miljø legges frem til politisk behandling

Høringsfristen er søndag 2. juni.

Les høringsdokumentet (PDF, 2 MB)

Gi høringssvar