Aktuelt

Ny handlingsplan mot mobbing og krenkende atferd

Det er du som avgjør om du opplever deg som kreket - Klikk for stort bildeDet er du som avgjør om du opplever deg som kreket Pixabay I kommunestyrets junimøte ble overordnet handlingsplan mot mobbing og krenkende atferd vedtatt.

Om mobbing/ krenkelse

 • Du er mobbet når du, gjentatte ganger og over en viss tid, blir utsatt for negative handlinger fra en eller flere andre personer
 • Ingen skal bli utsatt for krenkelser
 • Skolen har ansvar for at du ikke skal oppleve krenkelser i skolen
 • Det er du som avgjør om du opplever deg som kreket

Handlingsplanen ble sendt på høring til skolene og skolemiljøutvalgene, og tilbakemeldingene var gjennomgående positive, med noen få forslag til endringer.

Handlingsplanen er en enkel, praktisk plan som tydelig beskriver lovgrunnlag, oppfølging, involvering og loggføring. Handlingsplanen skal være førende for all innsats mot mobbing og krenkelser. Den enkelte skole skal i tillegg ha en lokalt tilpasset handlingsplan.Planen erstatter tidligere, overordnede planer i henholdsvis gamle Holmestrand og Sande kommuner.

Psykososialt miljø i Holmestrandsskolen

Elevundersøkelser viser at det i all hovedsak er et godt psykososialt miljø i Holmestrandsskolen, men de avdekker også at det er enkeltelever som opplever seg mobbet og/eller krenket. Samtlige skoler har sterkt fokus på skolemiljø og på forebyggende innsats. De har også gode rutiner for oppfølging av situasjoner og personer gjennom lokale handlingsplaner vedtatt i skolemiljøutvalgene.

For å avdekke mobbing/ krenkende adferd

Følgende tiltak skal gjennomføres:

 • Læringsmiljøsamtaler
 • Elevundersøkelsen fra Utdanningsdirektoratet for elever på 5.-10. trinn avholdes hver høst
 • Foreldreundersøkelsen avholdes hvert andre år.
 • Trivselsundersøkelse. Skolens egen undersøkelse gjennomføres høst og vår for alle trinn
 • Kartlegging av elevmiljøet ved observasjon i klasserommet og i friminuttene
 • Inspeksjon
 • Meldinger fra foreldre og elever
 • Meldinger fra skolens samarbeidspartnere (PPT, helsesøster, m.fl.)

Les handlingsplanen her (PDF, 2 MB)

Om skolemiljø i Holmestrand kommune

Til toppen