Koronasituasjonen

Kriseledelsen gjennomfører egne beredskapsmøter mandager, onsdager og fredager hvor det aktuelle utfordringsbildet drøftes og nye tiltak vurderes i tråd med anbefalinger fra lokale og nasjonale helsemyndigheter. 

Her får du kronologisk oversikt Temaside om korona Nowy koronawirus

30.11.2020 14.07

Aktuelt

Store investeringer og innsparinger

Familie i solnedgang - Klikk for stort bildeHolmestrand kommunes handlingsprogram 2021-2024 med økonomiplan og budsjett behandles av kommunestyret i desember Shutterstock Kommunedirektøren legger frem sitt forslag til Holmestrand kommunes handlingsprogram 2021-2024 med økonomiplan og budsjett. Handlingsprogrammet behandles av formannskapet 26. november og kommunestyret 16. desember.

Kommunedirektør Hans Erik Utne - Klikk for stort bildeKommunedirektør Hans Erik Utne Holmestrand kommune - Nye Holmestrand kommune skal levere tjenester til innbyggerne som henger sammen med de økonomiske rammebetingelsene kommunen står ovenfor, sier kommunedirektør i Holmestrand kommune, Hans Erik Utne.

Betydelige investeringer

Innenfor oppvekstområdet er det behov for betydelige investeringer; sentrumsskolene i Sande og Kleiverud skole ligger inne i budsjettforslaget, sammen med formålsbygg på Gullhaug, som blant annet omfatter en ny og stor kommunal barnehage.

Investeringsprogrammet som er lagt til grunn legger beslag på en stadig økende andel av kommunens driftsmidler. Netto finansutgifter øker med 31,5 mill. kroner i planperioden fra 123,0 mill. kroner i 2021 til 154,5 mill. kroner i 2024.

Strammere økonomi

Helse og velferd er under sterkt press, med en brukergruppe som ikke bare er økende i antall, men også i den enkeltes ressursbehov. Dette, koblet med en stadig strammere økonomi, medfører at prognosen for helseområdet i 2020 nærmer seg et merforbruk på 50 mill. kroner.

I økonomiplanen for 2021-2024 er det lagt til grunn et oppjustert budsjett som tar høyde for den underliggende veksten i helse og velferd, før innsparingene som følge av handlingsprogrammet er lagt inn.

Foreslår eiendomsskatt på boliger og fritidseiendommer

«Forholdene fører til at kommunen, må utnytte sitt inntektspotensial fullt ut. Jeg foreslår derfor at det, i likhet med andre kommuner rundt oss, innføres eiendomsskatt på boliger og fritidseiendommer.» står det i handlingsplanens forord.

-  Dette er ikke noe jeg gjør med lett hjerte, men det er det eneste realistiske alternativet, hvis kommunen skal kunne fortsette å yte gode tjenester til innbyggerne, samtidig som helt nødvendige investeringer skal kunne gjennomføres, sier Utne.

Store innsparinger

Det foreslås samtidig store innsparinger og kutt i tjenesteproduserende virksomheter, som krever at vi ser på nye, mer effektive måter å yte tjenester på.

- Holmestrand kommune er langt fremme når det gjelder både IKT i skole, og innenfor velferdsteknologi, sier kommunedirektøren.

I tillegg står kommunen ovenfor et underliggende press i tjenestene. Det innebærer at kommunen har behov for å tilføre midler til nye tiltak, samtidig som de økonomiske rammebetingelsene krever at man effektiviserer og rasjonaliserer driftsbudsjettet. Totalt er det lagt inn 84,6 mill. kroner i nye tiltak i 2021, regnet fra opprinnelig budsjett 2020.

Dette er krevende å gjennomføre, og det er lagt inn innsparingstiltak med tilsammen 61,2 mill. kroner i 2021 som øker til 127,2 mill. kroner i 2024.

Merknader sendes innen 8. desember

Handlingsprogrammet behandles av formannskapet 26. november og kommunestyret 16. desember. For hvert programområde er det foreslått konkrete resultatmål og tiltak.

Eventuelle merknader sendes på e-post til postmottak@holmestrand.kommune.no snarest mulig, og senest innen 8. desember.

Her kan du lese kommunedirektørens innstilling

Alternativt budsjett - uten eiendomsskatt

Alternativt budsjett - alle investeringer gjennomføres​​​​​​​

Til toppen