Tilskudd til miljøtiltak i skog

Om du har nøkkelbiotoper på din eiendom kan ordningen “tilskudd til miljøtiltak i skog” være relevant for deg.

Gammel eik med hul stamme - Klikk for stort bildeHul eik Holmestrand kommune

Mange skogeiere har fått nye skogbruksplaner og mange skogeiere har nøkkelbiotoper på sin eiendom. Det kan gis tilskudd på inntil 30 prosent av verdien (driftsnetto) i nøkkelbiotoper, fratrukket en arealavhengig egenandel. For eiendommer med 500 dekar produktiv skog eller mindre er egenandelen 15 000 kr. For eiendommer med mer enn 500 dekar produktiv skog er egenandelen 30 kr/daa produktiv skog. 

Søk tilskudd gjennom skogfondssystemet

Du kan søke tilskudd gjennom skogfondssystemet via altinn, eventuelt på papirskjema søknad om tilskudd til miljøtiltak i skog (PDF, 148 kB). Inntil 40 prosent av tilskuddet kan settes av til skogfond. For å få utbetalt tilskudd må skogeier skrive under på vedtak om bevaring av biotopene de neste 10 årene.

Maksimalt tilskudd per skogeier er inntil 75 000 kroner.

Det er også mulig å søke tilskudd til miljøtiltak i skog til andre formål:

Tilskudd til miljøtiltak i skog
Tiltak Tilskudd
Skjøtselstiltak: merkostnader eller tap ved gjennomføring av tiltak for å ivareta og utvikle miljøverdier. Gjelder også tilrettelegging for friluftsliv og ivaretakelse og synliggjøring av kulturminner. 70 % av merkostnad/tap
Langsiktig bevaring: delvis dekning av økonomisk tap knyttet til bevaring av spesielle miljøverdier, der hensyn til disse krever at skogeier avstår fra hogst eller legger om skogdriften – det gjelder også rovfuglreir og tiurleiker. 30 % fratrukket en egenandel
Villmarkspregede områder: dekning av merkostnader ved skogdrift for å unngå veibygging som vil redusere villmarkspregede områder. 70 % av merkostnad/tap

Søknader behandles fortløpende. 

Se landbruksdirektoratets side om tilskudd til miljøtiltak i skog for mer informasjon om ordningen.

Ta kontakt med skogbruksansvarlig Kine Fliflet for spørsmål. 

Kontaktpersoner på landbrukskontoret