Barnehabilitering i institusjon

Barnehabilitering i institusjon

Traneveien senter for barn og unge, gir omsorgstjenester til barn og unge fra 0-18 år med ulike funksjonsnedsettelser og utviklingsforstyrrelser. De ulike tjenestene gis til familier med særlig tyngende omsorgsoppgaver. 

Oversikt over de ulike tjenestene

Avlastning

Avlastning gis til familier som har særlig tyngende omsorgsoppgaver i hverdagen. Avlastning skal gjøre det mulig å opprettholde gode familierelasjoner og bevare sosialt nettverk, samt gi pårørende nødvendig og regelmessig fritid og ferie og hindre utmattelse hos omsorgsgiveren. Målsetningene er at barnet, ungdommen skal oppleve trygghet og mestring under oppholdet. Tilbudet blir tilrettelagt individuelt for den enkelte og tjenesten vil følge opp nødvendig opplæring og behandlingsopplegg. Samarbeid med hjem, skole og andre faggrupper vil være sentralt i arbeidet slik at tilbudet blir best mulig tilpasset den enkelte.

Tilsynsordning før og etter skoletid

Tilsyn av barn og unge før og etter skoletid eller i skolens ferier er for de barn som krever særskilt behov for tilsyn utover ordinær SFO tilbud. Tilbudet anses som avlastningstiltak etter helse- og omsorgstjenesteloven og gis som et avlastnings vedtak når familiens totale hjelpebehov tilsier det.

Barnebolig

Barnebolig gis til barn unge som har omfattende omsorgs- og/ eller oppfølgingsbehov, hvor det er behov for et permanent tilbud utenfor foreldrehjemmet. Tett samarbeid med pårørende, skole og andre faggrupper vil være sentralt i arbeidet.

Hvordan søke tjenester ved Traneveien senter for barn og unge

Tjenester i barnehabiliteringen må det søkes om. Det er tjenestekontoret i kommunen som behandler søknaden.

Til toppen