Behov for å snakke?

Har du som barn det vanskelig hjemme, kan du ringe Alarmtelefonen døgnet rundt. Ring 116 111 eller chat med dem. Du kan også ringe oss i Barneverntjenesten på telefon 95 44 20 20 på dagtid eller til Barnevernvakta i Vestfold på ettermiddager, helger og ferier på telefon 33 31 02 03.

Om du som forelder/foresatt opplever hverdagen nå som krevende og utfordrende, kan det være godt å snakke med en annen voksen. Ring barneverntjenesten i Holmestrand kommune på telefon 95 44 20 20, så får du snakke med en ansatt som har god barnevernfaglig kompetanse. Du kan være anonym.

Hjelp og tilbud fra barneverntjenesten

Hjelp og tilbud fra barneverntjenesten

Hva kan barneverntjenesten hjelpe til med?

  • Hjelpetiltak som veiledning, besøkshjem, støttekontakt, økonomisk hjelp, barnehageplass, avlastning m.m
  • Omsorgstiltak som fosterhjem, familiehjem eller institusjon
  • Ettervern for barnevernsbarn tilbys til ungdom som har hatt tiltak fra barneverntjenesten når de fylte 18 år. Tilbudet varer til 23 år. Mer om ettervern kan du lese om hos barneombudet.

For de fleste er hjelpetiltak i hjemmet tilstrekkelig. Omsorgstiltak er bare aktuelt dersom foreldrene på en eller annen måte ikke kan gi god nok omsorg til barnet. Det er fylkesnemda for barnevern og sosiale saker som gjør vedtak om omsorgsovertakelse, og kun hvis det ikke vil være nok med hjelpetiltak. Kriterier for omsorgsovertakelse finnes i barnevernloven §4-12.

Kort tid etter en omsorgsovertakelse skal barneverntjenesten kontakte foreldrene og tilby veiledning og oppfølging, slik at det kan bli mulig for barnet å komme tilbake til foreldrene.

Foreldrene kan kreve at vedtaket om omsorgsovertakelse blir prøvd i tingretten.

Til toppen