Samarbeid om folkehelse

Holmestrand kommune har ulike samarbeid rundt folkehelse, blant dem er av og til, partnerskapsavtalen, folkehelseprogrammene, skadeforebyggende forum og trafikksikker kommune.

Av og til kommune

Holmestrand kommune har et samarbeid med alkoholvettorganisasjonen Av og til som arbeider for godt alkoholvett i situasjoner der alkohol utgjør en risiko, eller kan være til ulempe for seg selv eller andre.
Les mer om av og til på deres nettside 

Partnerskap for folkehelse

Partnerskapsavtalen er et verktøy for gjennomføring og bidrar til å samordne innsatsen knyttet til regional plan for folkehelse i Vestfold.

Folkehelseprogrammene

Styrking av psykisk helse og rusforebygging som del av kommunenes folkehelsearbeid, samt heving av kommunenes kompetanse på utvikling, implementering og evaluering av kunnskapsbaserte tiltak.

Tiltak i folkehelseprogrammene er Krutt, krafttak for barn og unges trygghet og trivselsammen om opplevelser for barn og ungeBUA er et eksempel på et direkte tiltak innenfor sammen om opplevelser for barn og unge som handler om at alle barn og unge skal ha opplevelser og rammer i fritiden. 

Skadeforebyggende forum

Skadeforebyggende forum (Skafor) er en uavhengig, ideell medlemsorganisasjon. Vi er en nasjonal møteplass for aktører som er opptatt av å redusere antall ulykker som fører til personskade, et nettverk som bygger bro mellom offentlig, privat og frivillig sektor og en katalysator for handling.
Les mer om skadeforebyggende forum på skafor.org

Trafikksikker kommune

Trafikksikker kommune bygger på en godkjenningsordning. Å bli godkjent betyr ikke at det ikke skjer trafikkulykker, men godkjenningen er et kvalitetsstempel for godt, målbevisst og helhetlig arbeid med trafikksikkerhet.
Les Holmestrand kommune godkjent som trafikksikker kommune