Kreftkoordinator

Kreftkoordinator skal være et lavterskeltilbud til kreftpasienter og pårørende, tjenesten er derfor ikke vedtakspliktig. 

Hva kan kreftkoordinatoren hjelpe meg med?

  • Å koordinere og tilrettelegge hverdagen for kreftsyke og pårørende, uavhengig om du har hjelp fra hjemmetjenesten
  • Å samordne tilbud og tjenester rundt kreftpasienter
  • Å være lett tilgjengelig for kreftpasienter og pårørende
  • Å bidra til gode rutiner og systemer for kreftomsorg i kommunen
  • Hjelp til å komme i kontakt med andre aktuelle instanser, det være seg tjenestekontor, fysioterapi, ergoterapi, hjelpemidler, hjemmesykepleien, helsesøster, NAV osv

Dialogkafé

Velkommen til dialogkafé i huset til Sande Sanitetsforening på Haga i Sande (Magna Ottersens vei 2). Dette er et uformelt møtested for deg som har eller har hatt kreft, samt deres pårørende. Kafeen driftes i samarbeid med Kreftkoordinator, Frivilligsentralen og Røde kors. Tilbudet koster kr 50,- og da vil dere få servert kaffe/te og rundstykker. Vi holder åpent hver annen onsdag fra kl. 11-13. Kontakt kreftkoordinator på forhånd før du møter til dialogkafé.

Heidi Eriksen og Hanne Teigstad er kreftkoordinatorer i Holmestrand kommune.

Pakkeforløp hjem for pasienter med kreft 

Pakkeforløp hjem er et nytt pakkeforløp som skal bidra til å sikre god struktur og logistikk i helsetjenesten, samt sikre trygghet og forutsigbarhet for personer som lever med kreft eller etter endt kreftbehandling.  Det skal gi økt fokus på livskvalitet, god helse og mestring gjennom mer systematisk avdekking av pasientens individuelle behov, dvs. behov som går utover kreftbehandling og oppfølging, og som er tilknyttet pasientens livssituasjon og hva som er viktig for den enkelte pasient.

Tre samhandlingspunkter

Pakkeforløpet inneholder tre samhandlingspunkt: 

  1. Det første er en behovskartlegging i spesialisthelsetjenesten kort tid etter en kreftdiagnose. 
  2. Deretter er det kartlegging i kommunen ca. 3–4 måneder etter en kreftdiagnose, 
  3. og igjen ca. 12–18 måneder etter diagnosetidspunktet.

Den kommunale oppfølgingen vil primært bli ivaretatt av tjenestekontor og kreftkoordinator

Du kan lese mer om pakkeforløp hjem med kreft på helsenorge.no

Du finner mer informasjon på Kompetansebroen som er en digital plattform for samhandling og kompetansedeling mellom sykehus, kommuner og utdanningsinstitusjoner. 

Kontaktinformasjon

Pasient, pårørende eller samarbeidspartnere kan ta kontakt med kreftkoordinator. Tjenestekontoret kan også kontaktes for å komme i kontakt med kreftkoordinator.