Kommuneoverlege

Kommuneoverlegen skal ha oversikt over helsetilstanden i kommunen og de faktorer som kan virke inn på den.

Arbeidsområde

Kommuneoverlegen er kommunens medisinskfaglige rådgiver. Råd gis til helsetjenestene i kommunen, men også til andre tjenesteområder med betydning for folkehelsen (eksempelvis vannforsyning, renovasjon, skoler og barnehager). Kommuneoverlegen gir også råd direkte til befolkningen og til kommunepolitikerne. Kommuneoverlegen skal gjennom sin rådgivning bidra til at befolkningen får nødvendige helsetjenester og at tjenestene er forsvarlige.

Kommuneoverlegen har et lovfestet ansvar for å overvåke smittsomme sykdommer i kommunen og arbeide for å begrense utbredelse av disse.

Kommuneoverlegen kan fatte vedtak om tvungen legeundersøkelse når det mistenkes at noen på grunn av alvorlig psykisk sykdom unndrar seg nødvendig helsehjelp.

Kommuneoverlegen ivaretar kommunens hastekompetanse innen smittevern, miljørettet helsevern og helsemessig beredskap.

Informasjon for befolkningen

Du finner informasjon om koronaviruset på helsenorge.no 

Har du behov for akutt helsehjelp, ring fastlegen din. Hvis du ikke kommer i kontakt med fastlegen, ring legevakten på 116 117. Ved fare for liv og helse, ring 113.