Tjenestebeskrivelser

Kommunen skal bidra til å sikre en helse- og omsorgstjeneste som gir innbyggerne mulighet til å leve aktive, selvstendige liv, så langt det er mulig og uavhengig av sykdom og/eller funksjonstap. Tjenestene må organiseres slik at de støtter opp om dette perspektivet. 

På generelt grunnlag forvalter omsorgstjenestene et lovverk som krever gode faglige, juridiske, etiske og økonomiske vurderinger. Tjenesteområdene er underlagt lover og forskrifter med klare rettighetsaspekter og faglig skjønnsutøvelse og der individuelle hensyn er sterkt vektlagt.

Formålet er å tydeliggjøre kommunens samfunnsoppdrag. Det vurderes at tjenestebeskrivelsene vil bidra til helhetlige tjenester på lavest mulig nivå der innbyggere oppnår best mulig eierskap til sin egen hverdag.

Tjenestebeskrivelser (PDF, 963 kB)