Holmestrand - Vittingfossbanen

Holmestrand - Vittingfossbanen

Vittingfossbanen er en sentral del av Holmestrands jernbanehistorie. Banen brakte Holmestrand tettere sammen med Hvittingfoss og innlandet i Botne og Hillestad. 

Med sammenkoblingen til Tønsberg – Eidsfossbanen ble det mulig å reise med tog fra Holmestrand og helt frem til Eidsfoss. Sporet er for lengst fjernet etter at banen ble lagt ned i 1938, men det finnes fortsatt mange spor etter den gamle jernbanen.

Banen, som ble åpnet i 1902, gikk fra Holmestrand, via Hillestad og Hof, til Hvittingfoss. Endepunktet var tresliperiet i Hvittingfoss, Vittingfoss Bruk. Mye av godset som ble fraktet var ferdige produkter fra bruket som skulle ut på markedet. For å kunne forsere den bratte fjellveggen ved Holmestrand og komme seg opp på Botne-platået, var toget nødt til å først rygge til det som kaltes Reversen, for så å kunne kjøre fremover og opp til platået gjennom Gausen-tunnelen. Ved Reversen var det holdeplass for lossing og lasting av blant annet melkespann til og fra Melkefabrikken som lå like ved. Mellom Hillestad og Hof delte banen spor med Tønsberg – Eidsfosbanen.

Sporene etter Holmestrand – Vittingfossbanen er synlig flere steder. Enkelte steder er det mulig å følge den gamle traseen som sti eller vei. De viktigste minnene etter banen er kort beskrevet nedenfor.

Lokstallen

Lokstallen ligger ved det som var Gausen holdeplass. Den ble bygget i 1902 og hadde plass til to lokomotiver. På grunn av økning i trafikken ble lokstallen etter hvert påbygget med verkstedsavdeling og smie. I dag holder Sentrum Bil As til i de gamle mursteinslokalene.

Gausen tunnelen

På veien opp på Botne platået passerte toget gjennom Gausen tunnelen. Den 342 meter lange tunnelen begynner ved Nyveien og slutter ved Bassengparken. Tunnelåpningen fra Nyveien går rett inn i fjellet med grovt tilhugget inngang. Tunnelåpningen ved Bassengparken består derimot av et fint oppmurt inngangsparti.

Jernbanetraseen mellom Island og Bispeveien

Vittingfossbanen passerte på Hillestad det som vi i dag kjenner som Reidvin-tunet. Her har Vestfold Privatbaners Museum reist en kopi av Ramnes stasjon og rekonstruert ca. 150 m av jernbanesporet langs den opprinnelige jernbanetraseen. Deler av den gamle jernbanetraseen er nå gjort om til en tursti som er populær hos både gående, ridende og syklende. Stien starter rett vest for den vestligste rundkjøringen ved Island, går innom Reidvin-tunet, og fortsetter mot Hillestadvannet, før den ender ved Bispeveien. Flere steder langs stien kan man se at fjellet er sprengt ut for å gjøre plass til toget.

Jernbanebrua i Sundbyfoss

Den ca. 30 meter lange jernbanebrua går over Sundbyelva rett nord for tettstedet Sundbyfoss. Brua ble bygget i 1904 og gikk ut av bruk i 1938. Jernbanebrua var en del av både Hvittingfoss- og Eidsfossbanen som delte trase mellom Hillestad og Sundbyfoss.

Både Vittingfossbanen- og Eidsfossbanen har hatt stor betydning i kommunen. Jernbanebrua er et klart og tydelig spor etter disse to banene. Brua er en av de få gjenværende sporene etter de gamle smalsporede jernbanene.

Brua står på sin opprinnelige plassering, men alle andre spor etter jernbane er borte.  Brua står derfor tilsynelatende ganske malplassert mellom veien, jordene og et rekkehus. Denne kontrasten har imidlertid et sterkt formidlingspotensiale og forteller om hvordan området har endret seg kraftig siden jernbane ble lagt ned og hvor fort det gamle kan gå tapt.

Jernbaneskjæring langs Holmestrand - Vittingfossbanen   

Til toppen