Momskompensasjon

Momskompensasjon

Ved bygging eller rehabilitering av idrettesanlegg som oppfyller kravene til spillemidler, kan det søkes om momskompensasjon.

Alle som skal søke om kompensasjon må merke seg følgende to punkter:

Ordningen omfatter alle som søker om spillemidler og oppfyller vilkårene for å motta spillemidler gjennom Kulturdepartementets tilskuddsordninger for bygging og rehabilitering av anlegg for idrett og fysisk aktivitet, med unntak av kommuner/fylkeskommuner og kommunale foretak. Spillemiddelsøknaden må være i formell orden før søknad om kompensasjon kan innvilges.

Anlegget må være ferdigstilt før det kan søkes om kompensasjon. Regnskapsskjema og revisorrapport skal inngå som vedlegg til søknaden og må oversendes innen søknadsfristen. 

Søknadsfrist

Søknadsfristen er 1. mars 2020. Søknader som mottas etter søknadsfristen, vil bli behandlet i 2021. 

Søknader leveres elektronisk på eget søknadsskjema via Lotteri- og stiftelsestilsynets hjemmesider 

Les mer og søk her