Tilskudd til kultur- og idrettsformål

Tilskudd til kultur- og idrettsformål

Kommunen gir hvert år tilskudd til forskjellige kultur- og idrettsformål. Målet er å stimulere og utvikle et mangfold av meningsfulle fritidsaktiviteter til kommunens innbyggere. Neste søknadsfrist er 15. april 2022.

Det kan søkes om:

  • Medlemstilskudd
  • Driftstilskudd
  • Prosjekt/ arrangement tilskudd
  • Etableringstilskudd

Les mer om de ulike tilskuddene nedenfor.

Søknadene leveres via et digitalt søknadsskjema.  Det er viktig at man leser gjennom retningslinjene før søknaden fylles ut og sendes inn. 

Søknadsfristen gikk ut 19. april 2021.

Neste søknadsfrist er 15. april 2022.

Søknader som kommer inn etter denne fristen vil ikke bli vurdert.


Retningslinjer tilskuddsmidler (PDF, 364 kB) 

Trenger du hjelp til å fylle ut skjemaet? Sjekk ut denne veilederen. (PDF, 2 MB)
 

For mer hjelp kontakt:

Gertruud Kunst, epost: gertruud.kunst@holmestrand.kommune.no

Om de ulike tilskuddene

1. Medlemstilskudd

Ment til foreninger og organisasjoner som driver kultur/fritidsarbeid for barn og ungdom til og med 19 år eller for funksjonshemmede, jevnt over hele året/sesongen. Tilskuddet er bygd opp som følgende: et fast likt beløp per organisasjon og et fast likt beløp per betalende medlem under 20 år.

2. Driftstilskudd

Ment til foreninger og organisasjoner som driver kultur- og idrettsaktiviteter for barn og ungdom til og med 19 år eller for funksjonshemmede. Organisasjoner som driver et museum eller historisk besøkssted kan også søke. Tilskuddet beregnes på kostnadene ved:

Leie av lokaler, gymsaler eller idrettshaller

Strømkostnader, forsikring av bygget, leie av grunn, alarm, tilrettelegging og drift av spilleflaten/-bane.

Tilskuddets størrelse fastsettes i hvert enkelt tilfelle, ut fra en vurdering av byggets/anleggets art, bruksområdet, brukergrupper, bruksfrekvens og muligheter til å generere inntekter på bygget/anlegget.

3. Prosjekt/arrangement tilskudd

Det kan søkes tilskudd til aktiviteter, arrangementer, prosjekter som kommer flere til gode. Som eksempler kan nevnes: konserter, forestillinger, utstillinger, leirvirksomheter, større stevner, temasamlinger, temakurs, friluftslivarrangementer, ungdomsarbeid, tiltak for funksjonshemmede. Søknaden skal inneholde:

  • Mål/begrunnelse
  • Prosjektbeskrivelse
  • Budsjett

Støtten kan gis som tilskudd eller som underskuddsgaranti.

4. Etableringstilskudd

Etableringstilskudd har som mål å stimulere til etablering av flere lag og foreninger som kan bidra til utvikling av et mangfoldig kulturliv i kommunen og dermed øke aktivitetene i kommunen. Søknaden må inneholde en beskrivelse av formålet med foreningen, budsjetter og planer. Det skal legges ved (eller ettersendes) vedtekter.

Til toppen