Koronasituasjonen

28.09.2021 15.34

Kommuneskog

Kommuneskog

Kommunen eier til sammen ca. 20.500 dekar skog og utmark på Østskogen og Vestskogen i Sandeområdet. 

Eiendommen skal drives økonomisk forsvarlig. Samtidig er det viktig at flerbrukshensyn vektlegges. Det kan være hensyn til andre brukergrupper, vilt- og fiskeinteresser samt biologisk mangfold.

Hytter

Kommuneskogen eier fem skogshusvær. Det er Suluvannshytta, Svartevannshytta, Solbergsetra, Kalmosetra og ei hytte ved Lavvannsmyr. Les mer om utleie av skogshyttene i kommuneskogen

Jakt og fiske

Kommunen leier ut retten til jakt og fiske til grunneierlag og jeger- og fiskerforeninger.

  • På Vestskogen leies rådyrjakt, småviltjakt og fiske ut til Sande jeger- og fiskerforening. Elgjakta leies ut til et elgjaktlag.
  • På Østskogen leies all jakt og fiske ut gjennom Østre Sande Grunneierlag.

På Kommersøya tillates ikke jakt.

Barskogreservater

Kommuneskogen har fire barskogreservater på til sammen 1400 dekar. Den viktigste hensikten er å bevare et representativt utvalg av gammelskogområder på Østskogen og Vestskogen. I 2015 inngikk daværende Sande kommune avtale med staten om frivillig vern av Askilsåsen naturreservat. Reservatet utgjør ca 700 dekar av kommuneskogen.

Skogbruk

Kommuneskogen er sertifisert gjennom Forest Stewardship Council (FSC) som er det eneste internasjonale sertifiseringssystemet som bygger på tilfredsstillende miljømessige og sosiale krav til tømmerhogst. Dette er et strengt sertifiseringssystem. De færreste skogeiendommer er sertifisert etter dette systemet.

All hogst skjer på bakgrunn av en skogbruksplan. Planen anbefaler et hogstkvantum på mellom 1500 og 2000 m3/år. Dette kvantumet vil være naturlig de neste 10-20 år. Etter dette kan man høste av den skogkulturen som har blitt utført, og etter hvert øke kvantumet betydelig.

Alt areal som avvirkes, tilplantes eller det legges til rette for naturlig foryngelse. For at framtidsskogen skal utvikle seg godt, må vi utføre ungskogpleie i form av lauvrydding og avstandsregulering. På den produktive marka er det nødvendig med flere inngrep. Kommuneskogen er deleier i en rekke skogsbilveier og traktorveier.

Kommuneskogens mål om inntekt blir fastlagt hvert år gjennom budsjett for kommende år. Budsjettene fastsettes av kommunestyret. Kommuneskogen har ingen faste ansatte, og det er en minimal administrasjon på ca 10% av et årsverk.

Til toppen