Koronasituasjonen

28.09.2021 15.34

Motorferdsel i utmark og vassdrag

Motorferdsel i utmark og vassdrag

Motorferdsel i utmark og vassdrag er regulert for å verne om naturmiljøet og fremme trivselen.

Definisjoner

  • Motorferdsel er bruk av kjøretøy (bil, traktor, motorsykkel, beltebil, snøscooter o.l.) og båt eller annet flytende eller svevende fartøy drevet med motor, samt landing og start med motordrevet luftfartøy.
  • Utmark er udyrket mark som etter lov om friluftslivet § 1 a første ledd ikke regnes som innmark eller like med innmark. Setervoll, hustomt, engslått, kulturbeite og skogplantefelt som ligger i utmark, regnes i denne lov like med utmark. Veg i utmark som ikke er opparbeidet for kjøring med bil, anses som utmark. Det samme gjelder opparbeidet veg som ikke er brøytet for kjøring med bil.
  • Vassdrag er åpne og islagte elver, bekker og innsjøer.

Tillatelse

Bruk av motorkjøretøy til redningstjeneste, jord- og skogbruksnæring og faste bosteder er i all hovedsak tillatt etter loven. Ferdsel til andre formål krever at du får tillatelse fra kommunen.

Til toppen