Koronasituasjonen

18.10.2021 15.01

Landbruksvei

Landbruksvei

Planlegging og bygging av landbruksveier skal skje på en måte som gir landbruksfaglige helhetsløsninger.

Forskrift om planlegging og godkjenning av landbruksveier sikrer at planlegging og bygging av landbruksveier skjer på en måte som gir landbruksfaglige helhetsløsninger. Det skal legges vekt på hensynet til miljøverdier knyttet til naturmiljø, landskap, kulturminner og friluftsliv.

Hvem gjelder forskriften for?

Forskriften omfatter nybygging og ombygging av landbruksveier hvor landbruksvirksomhet utgjør hovedformålet. Den gjelder også etablering av massetak som er nødvendig i forbindelse med bygging og vedlikehold av det enkelte veianlegg og eventuelle tilgrensende landbruksveier.

Forskriften gjelder ikke for

  • Opparbeidelse av oppstillingsplass for landbruksmaskiner til bruk på eiendommen og enkle avkjørsler fra godkjente landbruksveier.
  • Enkle og midlertidige driftsveier som bare medfører ubetydelige terrenginngrep. Med ubetydelige terrenginngrep menes planering med samlet omfang på inntil 150 meter eller på areal inntil 450 m², der fylling eller skjæring ikke fører til mer enn 1 meter avvik fra opprinnelig terrengnivå. Forskriften gjelder likevel dersom tiltaket kan ha vesentlig negativ påvirkning på de hensyn som er nevnt i § 1-1.
  • Vedlikehold, punktutbedring eller enkel opprusting av eksisterende landbruksvei som ikke medfører endring av veiklasse i samsvar med normaler for landbruksveier med byggebeskrivelse.
  • Veier som planlegges og bygges etter annet lov- og forskriftsverk.

Slik søker du

Melding om planlagt veibygging må innleveres gjennom utfylt skjema, LDIB-902.

Last ned skjemaet fra landbruksdirektoratets hjemmesider.

Søknaden med kart i målestokk 1:5000 sendes kommunen.

Hva kan du forvente av oss?

Når vi har mottatt søknaden, sender vi den på høring til Statsforvalteren og kulturminnemyndigheten. Uttalefristen er 30 dager. Deretter kan vi fatte vedtak. Saksbehandlingstiden vil normalt være 1,5 måned.

Tjenesten er gratis.

Klageadgang

Statsforvalteren er klageinstans, men du skal sende klagen til kommune

Til toppen