Koronasituasjonen

18.10.2021 15.01

Skogfond

Skogfond

Skogfond sikrer finansiering av en bærekraftig forvaltning av skogressursene gjennom tvungen avsetning av midler til skogfond.

Fakta

Alle skogeiere med skogeiendom på 10 daa eller mer har egen skogfondskonto knyttet til eiendommen. 

Skogeier som selger skogsvirke er pliktig til å sette av 4-40% (etter eget valg) av bruttoverdien av skogsvirket på skogfondskontoen.

Bruk av midlene

Skogfondsmidler kan brukes til:

  • Skogkulturtiltak (planting, markberedning, ungskogpleie, stammekvisting m.m.)
  • Bygging, ombygging og opprusting av skogsveier og velteplasser
  • Vedlikehold av skogsbilveier og velteplasser
  • Miljøtiltak
  • Skogbruksplanlegging
  • Investeringer i bioenergitiltak
  • Forsikring mot stormskader og brann på skog
  • Kompetansehevende tiltak knyttet til miljøomsyn, skogetablering og skogproduksjon samt verdiskaping knyttet til trebaserte produkter
  • Oppmerking av eiendomsgrenser og nødvendige utgifter ved jordskifte i skog
  • Merverdiavgift

Utbetaling

Skogeier må sende spesifisert og dokumenterte krav om utbetaling fra skogfondet til kommunen seinest ett år fra utgangen av det kalenderåret investeringen ble foretatt. Kommunen godkjenner kravet.

Kravet sendes elektronisk via altinn.

NB: Husk å bruke personnummer ved innlogging til skogfondskonto.

Papirsøknad: Alternativt kan skjema LDIR-909_B (nedenfor) sendes til Holmestrand kommune v/Skogbruksansvarlig, Postboks 312, 3081 Holmestrand eller på e-post til postmottak@holmestrand.kommune.no 

Skjema LDIR-909_B : Utbetaling fra skogfond og søknad om tilskudd til skogkultur (PDF, 164 kB)

Skattefordel

Den delen av tømmerinntekta som avsettes til skogfond, blir ikke tatt til inntekt og beskattet.  Inntektsføring skjer først når pengene tas ut igjen fra fondet og brukes.  En andel av dette uttaket er skattefritt når pengene brukes til bestemte formål. Den skattefrie andelen av utbetalt skogfond er 85 %.  Alle ovenfor nevnte tiltak (med unntak av merverdiavgift) gir skattefordel.

Nyttige lenker

Skogfondskalkulator (Skogkurs)

Forskrift om skogfond o.a.  

Lov om skogbruk (skogbrukslova)

Til toppen