Dokumenter i kommuneplanarbeidet

Her finner du dokumenter som er politisk vedtatt i arbeidet med kommuneplanen.

Kommuneplanens samfunnsdel

Samfunnsdelen ble vedtatt i september 2022: Kommuneplanens samfunnsdel 2022-2035

Planstrategi og planprogram

Planprogram for kommuneplanens arealdel ble vedtatt i mars 2022: Planprogram for kommuneplanens arealdel 2023-2035 (PDF, 2 MB)

Kommunal planstrategi 2020-2024 og planprogram for kommuneplanens samfunnsdel ble vedtatt i desember 2020: Kommunal planstrategi 2020 - 2024 og planprogram for kommuneplanens samfunnsdel (PDF, 2 MB)

Kunnskapsgrunnlaget

Kunnskapsgrunnlaget presenterer bakgrunnsinformasjon som har betydning for utforming av mål og veivalg i den nye kommuneplanen. Dokumentet løfter fram aktuelle problemstillinger, og har en oversikt over hvilke statlige, regionale og lokale føringer som har betydning for de forskjellige tjenestene.

Kunnskapsgrunnlaget ble brukt i forbindelse med utarbeidelsen av den kommunale planstrategien, og hadde også ha relevans for arbeidet med selve kommuneplanen – både samfunns- og arealdel.

Dokumentet inndelt etter temaer. Hvert kapittel innledes med en oversikt over «førende» dokumenter: lovverk, stortingsmeldinger, regionale planer eller tidligere vedtak i kommunen/e. Kapitlene avsluttes med en kort oppsummering med en opplisting av de viktigste framtidige utfordringene, og en henvisning til hvor og når i kommuneplanprosessen de vil bli behandlet.

Her finner du kunnskapsgrunnlaget (PDF, 5 MB)