Tidsplan for å lage ny kommuneplan

Det en en stor prosess å lage kommuneplan. Her får du oversikt over hva som skjer når.

Hva skjer når?

2020: Borgerpanelet ble etablert

Over 200 innbyggere fra hele kommunen, og i alle aldre sa ja til å sitte i borgerpanelet. Borgerpanelet har svart på én spørreundersøkelse.

Juni 2020

Kommunal planstrategi 2020-2024 og planprogram for kommuneplanens samfunnsdel ble politisk førstegangsbehandlet.

November 2020

Kommunal planstrategi 2020-2024 med planprogram for samfunnsdelen ble vedtatt.

Høsten 2021

Temagrupper etableres og møtes.

De seks temagruppene er:

  • Folkehelse
  • Næringsutvikling  
  • By- og stedsutvikling  
  • Kultur og fritid
  • Klima
  • Oppvekst

Hovedoppgaven til temagruppene er å gå igjennom resultatene i fra undersøkelsen som innbyggerpanelet har besvart. Resultatene er et viktig innspill fra innbyggerne og skal være en sentral av det grunnlaget som samfunnsdelen bygger på.

Høsten 2021

Arbeidet med planprogrammet til arealdelen igangsettes.

Et planprogram er et forarbeid til selve planarbeidet der en opplyser om formålet, opplegget for medvirkning, tidsfrister og tidsramme, aktuelle tema og problemstillinger, behovet for utredninger og eventuelt ulike alternativ som skal vurderes i prosessen.

Etter planen skal planprogrammet være ferdig og lagt frem for politisk behandling i løpet av senhøsten 2021. Den legges deretter ut på høring, og etter det går vi i gang med selve arbeidet med ny arealdel.

November/desember 2021

Forslag til planprogram for arealdelen legges ut på høring og offentlig ettersyn.

Det åpnes opp for å fremme arealinnspill til arbeidet med kommuneplanens arealdel 2023- 2035. Eget skjema for innspill vil ligge under "Kunngjøringer" på kommunens nettside.

1. februar 2022

Frist for å uttale seg til planprogrammet for arealdelen.

Folkemøte om kommuneplanens arealdel

1. mars 2022

Frist for å sende inn arealinnspill er 1. mars 2022.

Våren 2022

Forslag til ny samfunnsdel legges ut på høring.
Arbeidet med arealdelen igangsettes. Administrasjonen går gjennom innkomne innspill til arealdelen.

Høsten 2022

Samfunnsdelen vedtas.

Befaringer på enkelte arealinnspill.
Presentasjon av arealinnspill.

Oktober 2022 - januar 2023

Administrasjonen konsekvensutreder innspillene.

Januar-april 2023

Administrasjonen utarbeider et komplett forslag til ny arealdel som legges ut på høring. Administrasjonen rapporterer og orienterer til kommuneplanutvalget underveis.

November 2023

Administrasjonen forbereder sak til kommuneplanutvalget om innkomne merknader, faglige råd, innsigelser osv til arealplanen.

Januar 2024

Ny førstegangsbehandling av forslag til arealplan

Forslag til arealplan ut på ny høring.

Før sommer 2024

Formannskap og kommunestyret vedtar kommuneplanen.