120 innspill til kommuneplanens arealdel

120 innspill til kommuneplanens arealdel

Kommuneplanlegger Håkon Randal arbeider med Holmestrand kommune sin nye kommuneplan - Klikk for stort bildeKommuneplanlegger Håkon Randal arbeider med Holmestrand kommune sin nye kommuneplan Holmestrand kommune 1. mars gikk fristen ut for å sende inn innspill til kommuneplanens arealdel, og det kom inn ca 120 innspill til endringer.

Med innspill sikter vi til en endring av arealbruk fra dagens kommuneplan, for eksempel fra landbruk til bolig, eller fra landbruk til næring.

- Hensikten med kommuneplanens arealdel, er å se sammenhengen mellom samfunnsutvikling og fremtidig arealbehov, sier Håkon Randal, kommuneplanlegger i Holmestrand kommune.

Her forteller kommuneplanleggeren om arbeidet med arealdelen

Hva skjer nå?

Frem mot juni så skal administrasjonen gå gjennom alle innkomne innspill, og foreta en grovsiling, ut i fra noen fastsatte prinsipper i planprogrammet. Les mer om planprogrammet.

Formannskapet får en sak til politisk behandling i juni, der administrasjonen har kommet med en anbefaling, om hvilke innspill vi anbefaler innarbeidet i arealdelen, og hvilke innspill som foreslås utelatt.

Over høsten vil vi gå videre med arbeidet, og lage et komplett planutkast med nye bestemmelser og plankart, og en del utredninger. Ved årsskiftet skal et komplett utkast bli lagt ut til offentlig ettersyn og høring.  Les mer om hva som skjer når i forbindelse med kommuneplanarbeidet

Hva er en kommuneplan?

Kommuneplanen er en plan for hele lokalsamfunnet. Den består av en samfunnsdel som sier hvordan vi skal utvikle kommunen som et samfunn og organisasjon, - og en arealdel med plankart og bestemmelser, som sier hvordan vi skal utvikle arealene i samsvar med mål fastsatt i samfunnsdelen.
Vi lager ny kommuneplan

Til toppen