Hva skjer med innspillene til ny arealplan?

Formannskapet møttes 9. og 23. juni i workshop, for å gå gjennom alle innspill til endringer i kommunens arealdel. Høsten 2022 vil det bli endelig avgjort hvilke innspill som konsekvensutredes og er med videre. I etterkant utarbeides et komplett forslag til ny arealdel som legges ut på høring.

Det kom rundt 130 innspill til endringer i kommuneplanens nye arealdel. Innspillene er vurdert opp mot føringene for planarbeidet som er beskrevet i planprogrammet. Se føringene i planorogrammet her.

I formannskapets møter i juni ble innspillene gjennomgått, og i saksdokumentene til møtene var hvert innspill presentert og gitt en vurdering av kommunedirektøren. Se saksdokumentene til formannskapet her 

Kommunedirektørens vurderinger var et drøftingsgrunnlag, og en innledende runde i å avklare hvilke innspill som skal være med i det videre planarbeidet en såkalt «grovsiling» av innspill. De innspillene som er vurdert til å være i strid med føringene, er det heller ikke naturlig å ta med videre i planarbeidet.

 

Kommuneplanlegger Håkon Randal med et av FNs bærekraftsmål - Klikk for stort bildeKommuneplanlegger Håkon Randal med et av FNs bærekraftsmål Holmestrand kommune

Hva menes med grovsiling?

Med grovsiling menes det at innkomne innspill vurderes opp mot et sett forhåndsbestemte føringer for planarbeidet. Dette er en vanlig del av et kommuneplanarbeid. Hensikten er å sile ut innspill som ikke er i tråd med føringene som er lagt til grunn for planarbeidet. De innspill som ikke er i tråd med føringene, bør man heller ikke ta med videre i planarbeidet. Man kan forstå silingen som en første runde med kvalitetssikring og kvalifisering av hvilke innspill man ønsker å gå videre med i planarbeidet.

De innspillene en velger å innarbeide i den nye kommuneplanen, som gjelder nye utbyggingsarealer, skal konsekvensutredes. Dette er et tidkrevende arbeid.

De 130 innspillene fordeler seg på følgende formål

  • Ca. 65 (50 %) omhandler nye arealer til boligbygging. Dette utgjør ca. 3100 dekar med nye arealer for boligutvikling.
  • 10 (8 %) omhandler fritidsbebyggelse. Det fritidsbebyggelse. te utgjør rundt 360 dekar med nye arealer for 14 (11 %) omhandler nye arealer til næringsutvikling. Dette utgjør 1250 dekar med nye arealer for næringsutvikling.
  • 10 (8 %) omhandler nydyrking og massedeponi. Dette utgjør rundt 100 for nydyrking og massedeponi. 0 dekar med nye arealer
  • Ca. 20 øvrige innspill (23 %) omhandler andre arealformål eller innspill med kommentarer eller uttalelser om ulike forhold.

Innspillene er gitt fargene grønn, gul, rød og hvit.

Den enkelte farge betyr følgende:  

  • Grønn farge: Det anbefales at innspillet tas med videre i planarbeidet, uten behov for videre avklaringer. Innspillet vurderes til å være i tråd med forhåndsbestemte og overordnede føringer. 
  • Gul farge: Det anbefales at innspillet kan tas med i det videre planarbeidet med ytterligere avklaringer. Innspillet vurderes til å hovedsakelig være i tråd med forhåndsbestemte og overordnede føringer. 
  • Rød farge: Det anbefales at innspillet ikke tas med i det videre planarbeidet. Innspillet vurderes til å ikke være i tråd med én eller flere forhåndsbestemte og overordnede føringer.
  • Hvit farge: Det anbefales at innspillet tas til orientering. Innspillet omfatter merknader til andre innspill eller betraktninger rundt tema knyttet til kommuneplanarbeidet.

Se arealinnspillene i et eget kart her 

Det legges opp til at kommuneplanutvalget får en egen sak høsten 2022 om endelig fastsetting av hvilke innspill som tas med videre i kommuneplanarbeidet.

Hva skjer når i arbeidet med kommuneplanens arealdel

Høsten 2021

Arbeidet med planprogrammet til arealdelen ble igangsatt

November/desember 2021

Forslag til planprogram for arealdelen ble lagt ut på høring og offentlig ettersyn, med frist 1. februar.
Det ble åpnet opp for å fremme arealinnspill til arbeidet med kommuneplanens arealdel 2023- 2035, med frist 1. mars.
 

Våren 2022

Arbeidet med arealdelen igangsatt. Administrasjonen gikk gjennom innkomne innspill til arealdelen.

Høsten 2022

Befaringer på enkelte arealinnspill.
Presentasjon av arealinnspill.
​​​​​​​

Oktober 2022 - januar 2023

Administrasjonen konsekvensutreder innspillene.

Januar/februar 2023

Administrasjonen utarbeider et komplett forslag til ny arealdel som legges ut på høring.

Senest juni 2023

Arealdelen vedtas.

Les mer om arbeidet med ny kommuneplan