Hvordan skal arealene i kommunen brukes?

Hvordan skal arealene i kommunen brukes?

Kommuneplanlegger Håkon Randal med FNs bærekraftsmål 11: bærekraftige byer og lokalsamfunn - Klikk for stort bildeKommuneplanlegger Håkon Randal med FNs bærekraftsmål 11: bærekraftige byer og lokalsamfunn Holmestrand kommune Forslag til planprogram for kommuneplanens arealdel behandles politisk av formannskapet i november. Etter den politiske behandlingen vil det være mulig å gi høringsinnspill på planprogrammet, og spille inn forslag til fremtidig bruk av arealer i Holmestrand kommune.

- Vi er en kommune med stor vekst, og det er behov for nye planer for å styre utviklingen innenfor en forsvarlig ramme, sier Håkon Randal, kommuneplanlegger i Holmestrand kommune.

Kommuneplanen er en plan for hele lokalsamfunnet. Den består av en samfunnsdel som sier hvordan vi skal utvikle kommunen som et samfunn og organisasjon, - og en arealdel med plankart og bestemmelser, som sier hvordan vi skal utvikle arealene i samsvar med mål fastsatt i samfunnsdelen.

En oversiktlig, gjennomsiktig og forutsigbar planprosess

Planprogrammet er et forarbeid til det kommende planarbeidet for arealdelen, og en kan forstå planprogrammet som en «plan for planen». Hensikten med planprogrammet er å bidra til at planprosessen blir mer oversiktlig, gjennomsiktig og forutsigbar. Der kan du blant annet få innblikk i hvilke tema og problemstillinger som blir spesielt vektlagt i det videre planarbeidet.

Planarbeidet skal gi nye Holmestrand kommune et oppdatert styringsverktøy for overordnet, strategisk og langsiktig arealplanlegging i tråd med lokal samfunnsutvikling og politiske mål, regionale og nasjonale føringer samt endringer i lovverket.

- Gjennom dette arbeidet skal vi sikre muligheten for vekst og utvikling i kommunen innenfor en forsvarlig og bærekraftig ramme, sier Randal.

Forslag til planprogram for arealdel

Formannskapet behandler forslag til planprogram 25. november.
Sakspapirene og forslag til planprogram kan du lese her
Møtebehandlingen kan du følge her

Planprogram ut på offentlig høring

Forslag til planprogram legges ut på høring og offentlig ettersyn i månedsskiftet november/desember etter politisk behandling. Planoppstart varsles samtidig som at forslag til planprogam blir lagt ut på høring og offentlig ettersyn.

Holmestrand kommune - Klikk for stort bildeHolmestrand kommune Holmestrand kommune Det åpnes for å sende inn arealinnspill

Det åpnes også opp for å sende inn arealinnspill til kommuneplanens arealdel. Grunneiere, næringsliv, innbyggere, kommuneadministrasjonen og politisk nivå og andre kan fremme innspill til endret arealbruk, bestemmelser eller retningslinjer.

Alle innkomne arealinnspill vil bli vurdert opp mot de arealpolitiske føringene for kommuneplanarbeidet, nasjonale og regionale føringer, lovverk og forskrifter. Administrasjonen vil vurdere alle innkomne forslag til endret arealbruk.

Informasjon om offentlig høring og skjema for arealinnspill vil publiseres her i månedsskiftet november/desember 
Følg kommuneplanarbeidet via kommunens hjemmeside her 
Alle vil til Holmestrand kommune 

Til toppen