Si din mening om kommuneplanens samfunnsdel

Si din mening om kommuneplanens samfunnsdel

Kommuneplanlegger Håkon Randal - Klikk for stort bildeKommuneplanlegger Håkon Randal Holmestrand kommune Etter politisk behandling tidligere i juni, ble forslaget til kommuneplanens samfunnsdel 2022-2035 sendt på høring og lagt ut til offentlig ettersyn. Har du tilbakemeldinger på forslaget kan de sendes kommunen innen 19. august.

- Å utarbeide kommuneplan, både samfunnsdel og arealdel, er det viktigste steget i prosessen med å få på plass et sammenhengende og felles planverk for den nye kommunen, sier kommuneplanlegger Håkon Randal.

- Samfunnsdelen viser retning for hvordan kommunen skal utvikles som samfunn og organisasjon gjennom et sett overordnede mål og føringer.

Attraktivitet og bærekraft vektlegges

I kommuneplanen tas det sikte på å stake ut en kurs for nye Holmestrand kommune, og både perspektivene for attraktivitet og bærekraft vektlegges. Samfunnsdelen er bygd opp rundt fire overordnede innsatsområder: god livskvalitet gjennom hele livet, vekst og verdiskaping, attraktive by- og bygdesenter samt klima- og miljøvennlig utvikling.

Det enkelte innsatsområdet har fire til syv underbyggende delmål som viser hvilke fokus som skal vektlegges for å påvirke utviklingen i en retning som bygger opp under det overordnede målet. Hvert delmål er videre konkretisert i strategier eller tiltak som i hovedsak faller inn under kommunens ansvar, oppdrag eller mulighet til å påvirke. Til hvert innsatsområde er det koblet et utvalg av bærekraftsmål. I Holmestrand har en valgt å prioritere åtte bærekraftsmål. Les hele kunngjøringen - kommuneplanens samfunnsdel på høring 

Om kommuneplanen

Alle kommuner skal ha en kommuneplan. Den består av en samfunnsdel med handlingsdel og en arealdel. Kommuneplanen er det viktigste dokumentet for overordnet og langsiktig styring av kommunen, gjerne med en tidshorisont på 10-20 år fremover. Samfunnsdelen viser retning for hvordan kommunen skal utvikles som samfunn og organisasjon gjennom et sett overordnede mål og føringer. 

Uttalelser og merknader til planforslaget - frist 19. august

Alle som ønsker kan sende uttalelse eller merknad til planforslaget. Send din skriftlige uttalelse/merknad på e-post til postmottak@holmestrand.kommune.no eller per brev til Holmestrand kommune, programområde samfunn, teknikk og miljø, Postboks 312, 3081 Holmestrand. Husk å tydelig markere at din uttalelse/merknad er rettet mot forslag til kommuneplanens samfunnsdel.

Planforslag, saksfremlegg og vedlegg 

Les mer om arbeidet med ny kommuneplan

Tidsplan - hva skjer når

Til toppen