Tidsplan for å lage ny kommuneplan

Tidsplan for å lage ny kommuneplan

Det en en stor prosess å lage kommuneplan. Her får du oversikt over hva som skjer når.

September 2020: Medlemmer til borgerpanel søkes

Vi søker medlemmer til borgerpanelet. Les mer

Høst 2020

Forslag til planprogram arealdel utarbeides administrativt. Arealstrategier for hele kommunen. Byarealstrategi Holmestrand by.

Vår/sommer 2021

Planprogram arealdel - inkl. arealstrategi fastsettes. Invitasjoner til grunneierinnspill i hht vedtatt planprogram

Høst 2021

Planprogram inkl. program for konsekvensutredning av arealinnspill til politisk behandling. Offentlig ettersyn

Høst 2021

Konsekvensutredning av grunneierinnspil. Utarbeidelse av forslag til nye retningslinjer og bestemmelser.

Høst/Vinter 2022

Arealdelen til 1.gangsbehandling – sendes ut på høring/offentlig ettersyn.

Vår 2022

Bearbeiding av innkomne forslag til arealdelen. Eventuelle innsigelser drøftes med regionale myndigheter. Plankart og bestemmelser justeres

Sommer 2022

Endelig vedtak samlet kommuneplan – inkl. kart, retningslinjer og bestemmelser.

Til toppen