Tidsplan for å lage ny kommuneplan

Tidsplan for å lage ny kommuneplan

Det en en stor prosess å lage kommuneplan. Her får du oversikt over hva som skjer når.

Tidsplan for kommuneplanarbeidet
Periode Hva skjer
Vinter 2021 Forslag til planprogram arealdel utarbeides administrativt. Arealstrategier for hele kommunen. Byarealstrategi Holmestrand by.
Vinter 2021 Planprogram inkl. program for konsekvensutredning av arealinnspill til politisk behandling. Offentlig ettersyn
Vår/sommer 2021 Planprogram arealdel - inkl. arealstrategi fastsettes. Invitasjoner til grunneierinnspill i hht vedtatt planprogram
Høst 2021 Konsekvensutredning av grunneierinnspil. Utarbeidelse av forslag til nye retningslinjer og bestemmelser
Vinter 2022 Arealdelen til 1.gangsbehandling – sendes ut på høring/offentlig ettersyn.
Vår 2022 Bearbeiding av innkomne forslag til arealdelen. Eventuelle innsigelser drøftes med regionale myndigheter. Plankart og bestemmelser justeres
Sommer 2022 Endelig vedtak samlet kommuneplan – inkl. kart, retningslinjer og bestemmelser.