Stemmerett og mantall

For å stemme må du ha stemmerett og stå i manntallet i en kommune.

Hvem har stemmerett?

 • Norsk statsborger
  • Er, eller har vært, registrert i folkeregisteret som bosatt i Norge​
  • Hvis du har bodd mer enn 10 år i utlandet, må du søke om å bli innført i manntallet igjen (Søknad kan leveres samtidig med at stemme avgis)​
 • Utenlandsk statsborger dersom du
  • Har vært innført i folkeregisteret som bosatt i Norge de tre siste årene før valgdagen​
  • Er nordisk statsborger bosatt i Norge (registrert i folkeregisteret senest 30.06.2023) (Fra Sverige, Danmark, Finland og Island)
 • Har fylt 18 år innen utgangen av 2023.

Står du i manntallet?

Alle velgere som har stemmerett og er bosatt i Norge står i manntallet i den kommunen de var registrert bosatt i pr. 30. juni 2023.

Har du flyttet etter denne datoen, er du fortsatt registrert i manntallet og har stemmerett i den kommunen du flyttet fra.  Du kan da velge om du vil stemme på valgdagen i den kommunen du flyttet fra, eller om du vil forhåndsstemme. Din stemme blir telt den kommune du bodde før 30. juni.

Bor du i utlandet, men har vært registrert i folkeregisteret som bosatt i Norge i løpet av de siste 10 årene, blir du automatisk ført inn i manntallet i den kommunen der du var registrert som bosatt da du flyttet fra Norge.

Har du ikke vært bosatt i Norge de siste 10 årene, må du søke om å bli ført inn i manntallet i den kommunen du flyttet fra.

Manntallet for Holmestrand kommune vil være tilgjengelig for offentlig ettersyn på følgende steder:

 • Biblioteket i Hof
 • Biblioteket i Holmestrand
 • Biblioteket i Sande
 • Resepsjonen i rådhuset

Dersom du mener du er uriktig innført i eller utelatt fra manntallet, kan du kreve feilen rettet. Krav om retting gjelder feil, ikke i forhold til flytting etter 30. juni 2023.

Krav om retting skal være skriftlig og begrunnet. Kravet sendes til Holmestrand kommune v/politisk sekretariat. 

Sametingets valgmanntall

Manntall for Sametinget vil bli lagt ut på de samme fire stedene.  Sametinget har varslet at de dessverre ikke  er ferdig med å behandle alle søknader om innføring i deres valgmanntall. Det kan derfor være mangler i det utlagte manntallet.