Detaljregulering for Alfred Engnes´ vei – Plan ID 20220003 – Offentlig ettersyn

Hovedutvalget for samfunn, teknikk og miljø (STM) i Holmestrand kommune vedtok i møte 22.11.2023 (sak 093/23) å legge forslag til Detaljregulering  for Alfred Engnes´ vei – Plan ID 20220003 ut til offentlig ettersyn.

STM-093/23 vedtak:

I medhold av plan- og bygningsloven § 12-10 legger hovedutvalget forslag til reguleringsplan for Alfred Engnes´ vei, Plan ID 22/0003 ut til offentlig ettersyn under følgende forutsetning: 

Før planforslaget kan legges ut til offentlig ettersyn, skal tilpasning og estetikk i byggeområdet i større grad redegjøres for og visualiseres i planforslaget. 

Et bilde som inneholder tekst, diagram, plan, sketchAutomatisk generert beskrivelse

Hensikten med planen

Planens hensikt er å legge til rette for utbygging av inntil 5 eneboliger med tilhørende anlegg og teknisk infrastruktur i Alfred Engnes´ vei, gbnr 440/3 m.fl. i Holmestrand kommune. 

I vertikalnivå 1 (under bakken) langs Alfred Engnes´ vei fremføres nytt planlagt offentlig VA -anlegg for tilknytning for nye boliger og Flatåsen hyttefelt. 

Planen legger også til rette for trafikksikringstiltak langs felles/privat adkomstvei til planområdet med avkjøring fra Fv 319, samt bedre tilrettelegging av adkomstmulighet/ståplass ved kollektivholdeplass vest for avkjøringen til Alfred Engnes´ vei på Fv 319.

I det offentlige ettersynet ønsker kommunen spesifikt tilbakemeldinger på tilpasning og estetikk, samt sikring mht. utforming av landskap, tomter og planlagt bebyggelse.

Plandokumentene

Plandokumentene finner du her:

Detaljregulering for Alfred Engnes´ vei – Plan ID 20220003, via kommunens webkart.

Plandokumentene kan ses under «Planinformasjon».

Du finner også plandokumentene under politisk møteplan på kommunens hjemmeside. 

Høringsfrist

Uttalefrist er 08.03.2024.

For å sende uttale, bruk «send uttalelse» knappen i kartportalen. Alternativt kan uttalelse sendes til postmottak@holmestrand.kommune.no eller Holmestrand kommune, postboks 312, 3081 Holmestrand. Vennligst merk henvendelsen «Detaljregulering for Alfred Engnes´ vei, planID 22/0003».