Koronasituasjonen

Ledelsen gjennomfører egne beredskapsmøter mandag, onsdag og fredag hvor det aktuelle utfordringsbildet drøftes og nye tiltak vurderes i tråd med anbefalinger fra lokale og nasjonale helsemyndigheter. 

Kronologisk oversikt Temaside: korona Vaksine Test deg Nowy koronawirus

24.02.2021 13.36

Kunngjøringer

Detaljregulering for Eikelund - PlanID 2017039 til offentlig ettersyn

Detaljegulering for Eikelund  - Klikk for stort bildeDetaljegulering for Eikelund Holmestrand kommune Hovedutvalget for regulering, kommunalteknikk og miljø (RKM) i Holmestrand kommune vedtok i møte 03.02.2021 (sak 005/21) å legge forslag til Detaljregulering for Eikelund – PlanID 2017039 ut til offentlig ettersyn:

RKM-005/21 vedtak:

Med hjemmel i plan- og bygningslovens §12-10 (§12-11) legger Holmestrand kommune forslag til reguleringsplan for Eikelund planID 2017039 ut til offentlig ettersyn.

Før kunngjøring av offentlig ettersyn/høring av planen skal følgende dokumentasjon foreligge:

Supplerende vurderinger og redegjørelse av løsning for tursti (merket f_GT), samt eventuell nødvendig supplering av planbestemmelse § 7.1.

Hensikten med planen

Planens hensikt er å legge til rette for utbygging av inntil 112 nye boliger fordelt på blokkbebyggelse og eneboliger med tilhørende anlegg (bla. leke- og friarealer, veier og teknisk infrastruktur) på Eikelund, Gbnr 9/1 i Holmestrand kommune. Planen skal ivareta landskap, natur og friluftsverdier samt hensyn knyttet til risiko og sårbarhet. Allmennhetens mulighet til adgang/ferdsel sikres gjennom planområdet på tursti/er til utsiktspunkter, ravinedal og eksisterende stisystem sør for planområdet.

Plandokumentene

Plandokumentene finner du her

Høringsfrist

Frist for uttalelse er 02.04.2021

For å sende uttalelse, bruk «send uttalelse» knappen i kartportalen. Alternativt kan uttalelse sendes til postmottak@holmestrand.kommune.no eller Holmestrand kommune, postboks 312, 3081 Holmestrand. Vennligst merk henvendelsen «Detaljregulering for Eikelund – PlanID 2017039».

Til toppen