Detaljregulering for Haslestad industriområde - planID 2016007 - Offentlig ettersyn

Detaljregulering for Haslestad industriområde - planID 2016007 - Offentlig ettersyn

Hovedutvalget for regulering, kommunalteknikk og miljø (RKM) vedtok i møte 12.10.2022 (sak 076/22) å legge forslag til detaljreguleringsplan for Haslestad industriområde, planID 2016007, ut til offentlig ettersyn.

Kart som viser planens formål - Klikk for stort bildeHaslestad plankart Holmestrand kommune

Vedtak

RKM-076/22 vedtak:

1. Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-10 (§12-11) legger Holmestrand kommune forslag til detaljreguleringsplan for Haslestad industriområde, planID 2016007 med tilhørende konsekvens- utredning ut til offentlig ettersyn med følgende endringer i plankart og bestemmelser:

Plankart

a. Delfelt BKB1: Byggegrensen til elvekant/ Lianelva skal ha en avstand på 20 m

Bestemmelser

d. § 5.7 tilføyes: «.. Det tillates ikke utelagring utenfor byggegrensen mot Lianelva innenfor delfelt BKB1»

2. Planforslaget opphever deler av reguleringsplan for GS-veg Haslestad-Rønneberg, planID 2008003 (2012 og 2017) i samsvar med prinsippet om sømløse planer.

Hensikten med planen

Formålet med planen er å formalisere arealbruken innenfor eksisterende næringsområde samt å legge til rette for utvidelse av næringsområdet på planert flate mot øst.

Plandokumentene

Her er link til kartportalen hvor plandokumentene kan ses. Trykk på linken og se dokumentene i menyen til venstre for kartet.

Haslestad industriområde i kartportalen

Høringsfrist

Frist for uttalelse: 05.12.2022

For å sende uttalelse, bruk «send uttalelse» knappen i kartportalen. Alternativt kan uttalelse sendes til postmottak@holmestrand.kommune.no eller Holmestrand kommune, postboks 312, 3081 Holmestrand. Vennligst merk henvendelsen «Detaljreguleringsplan for Haslestad industriområde – PlanID 2016007 – offentlig ettersyn».

Til toppen