Detaljregulering for Rambergveien 13 - PlanID 20200004 - Offentlig ettersyn

Detaljregulering for Rambergveien 13 - PlanID 20200004 - Offentlig ettersyn

Hovedutvalg for regulering, kommunalteknikk og miljø (RKM) i Holmestrand kommune vedtok i møte 01.06.2022 (sak RKM-042/22) å legge forslag til Detaljregulering for Rambergveien 13 - PlanID 20200004 ut til offentlig ettersyn.

Kart som viser planens ulike formål  - Klikk for stort bildePlankart Rambergveien 13 WA Gruppen AS

Vedtak

RKM-042/22 vedtak:

1. I medhold av plan- og bygningslovens § 12-10 (§ 12-11) legger Holmestrand kommune forslag til detaljreguleringsplan for Rambergveien 13, planID 20200004, ut til offentlig ettersyn, med tillegg av ny rekkefølgebestemmelse:

§ 9.2.4 Fortau

Før det kan gis brukstillatelse for første boenhet, skal fortau langs Rambergveien innenfor planområdet, o_SF1, være ferdig opparbeidet.

2. Før planen legges fram for sluttbehandling må det foreligge konkret redegjørelse, med illustrasjon, for hvordan kvartalslekeplass skal opparbeides for å oppfylle kommuneplanens kvalitetskrav, og det må være innarbeidet rekkefølgebestemmelse der det framgår at kvartalslekeplassen skal være ferdig opparbeidet før det kan gis brukstillatelse for første boenhet.

3. Vedtak av planen opphever/erstatter deler av reguleringsplanene «Endring for del av reg.plan Øvre Rove / Rove» (planID 3802 3016-1 fra 1991 - boliger), «Øvre Rove» (planID 3802 3016 fra 1978 - kjøreveg), samt «Vestfoldbanen, Parsell 5, Holm-Nykirke (planID 3802 3075 fra 2011 - sikringsone).

Hensikten med planen 

Hensikten med planarbeidet er å fortette eldre boligeiendom ved å erstatte dagens bebyggelse med inntil totalt 16 boenheter.

Plandokumentene 

Her er link til kartportalen hvor plandokumentene kan ses. Trykk på linken og se dokumentene i menyen til venstre for kartet. 

Rambergveien 13 i kartportalen - se plandokumentene her.

Høringsfrist 

Frist for uttalelse: 29.08.2022 

For å sende uttalelse, bruk «send uttalelse» knappen i kartportalen. Alternativt kan uttalelse sendes til postmottak@holmestrand.kommune.no eller Holmestrand kommune, postboks 312, 3081 Holmestrand. Vennligst merk henvendelsen «Detaljreguleringsplan for Rambergveien 13 – PlanID 20200004 – offentlig ettersyn».

Til toppen