Koronasituasjonen

28.09.2021 15.34

Kunngjøringer

Detaljregulering for Solberggrenda platå - PlanID 2018049 - Offentlig ettersyn

Hovedutvalget for regulering, kommunalteknikk og miljø (RKM) i Holmestrand kommune vedtok i møte 01.09.2021 (sak 069/21) å legge forslag til Detaljregulering for Solbergrenda platå– PlanID 2018049 ut til offentlig ettersyn.

Kart som viser reguleringsplanen med fargekoder for ulike formål - Klikk for stort bildeReguleringsplankart med utsnitt Ingeniørservice   

RKM-069/21 vedtak:

1. Med hjemmel i plan- og bygningslovens §12-10 (§12-11) legger Holmestrand kommune forslag til detaljert reguleringsplan for Solberggrenda platå – PlanID 2018049 ut til offentlig ettersyn.

2. Planforslaget medfører at Detaljreguleringsplan for Solberggrenda platå, del av Gbnr. 45/9, plan nr. 3070, fra 2009 oppheves. Samt at deler av Detaljreguleringsplan for Solberghøgda, plan nr. 3053, fra 2000 erstattes for å ivareta areal for utvidelse og oppgradering av adkomstvei Solberggrenda veien.

Hensikten med planen

Planens hensikt er å legge til rette for utbygging av opptil 32 boenheter med tilhørende anlegg i Solberggrenda i Holmestrand. Tilhørende anlegg er blant annet nærlekeplass, felleslekeplass og uteoppholdsareal, renovasjon, vann- og avløpsanlegg samt oppgradering av veien Solberggrenda fram til kryss Enneveien x Islandveien til kommunal standard.

Plandokumentene

 Her er link til kartportalen der plandokumentene kan ses i venstremenyen:

Solberggrenda platå i kartportalen - se plandokumentene her

Høringsfrist

For å sende uttalelse, bruk «send uttalelse» knappen i kartportalen. Alternativt kan uttalelse sendes til postmottak@holmestrand.kommune.no eller Holmestrand kommune, postboks 312, 3081 Holmestrand. Vennligst merk henvendelsen «Detaljregulering for Solberggrenda platå – 2018049».

Uttalefrist 29.10.2021

Til toppen