Detaljreguleringsplan for Killingdalsveien 8 og Liabakken 2 – PlanID 20210003 – offentlig ettersyn

Hovedutvalg for regulering, kommunalteknikk og miljø (RKM) vedtok den 20.09.2023 (sak 072/23) gjennom 1. gangs behandling og legge forslag til detaljreguleringsplan for Killingdalsveien 8 og Liabakken 2 – PlanID 20210003 ut til offentlig ettersyn.

Kart som viser planens ulike formål - Klikk for stort bildeKillingdalsveien 8 og Liabakken 2. Plankart til offentlig ettersyn Holmestrand kommune

RKM - 072/23 vedtak:

  1. Med hjemmel i plan- og bygningslovens §12-10 (§12-11) legger Holmestrand kommune forslag til detaljreguleringsplan for Killingdalsveien 8 og Liabakken 2 - planID20210003 med tilhørende plankart, bestemmelser og planmateriale ut til offentlig ettersyn.
  2. Planforslaget opphever tilgrensende deler av veiløsningen med veikryss langs Bekkeveien og Killingdalsveien som er en del av reguleringsplan for Killingdalen Sande kommune - gnr. 130 bnr. 10 med fler.

Dokumenter i saken 

Saksfremlegg med vedlegg kan ses her: Politisk møteplan, sak: 072/23  

Høringsfrist

Høringsfristen for detaljreguleringsplanen er: 30.11.2023. Eventuelle merknader sendes innen høringsfristen til Holmestrand kommune, postboks 312, 3081 Holmestrand, eller via e-post til postmottak@holmestrand.kommune.no. Vennligst merk henvendelsen: ”planens navn og planID”. Etter offentlig ettersyn sluttbehandles saken med vurdering av eventuelle innkomne merknader. Dersom gjeldende regelverk tilfredsstilles kan planen vedtas.