Koronasituasjonen

Ledelsen gjennomfører egne beredskapsmøter mandag, onsdag og fredag hvor det aktuelle utfordringsbildet drøftes og nye tiltak vurderes i tråd med anbefalinger fra lokale og nasjonale helsemyndigheter. 

Kronologisk oversikt Temaside: korona Vaksine Test deg Nowy koronawirus

24.02.2021 13.36

Kunngjøringer

Fastsatt planprogram - Detaljreguleringsplan for Bentsrud Syd, planID 2019054

Kommunestyret i Holmestrand fastsatte i møte 16.12.2020, sak nr. 201/20 planprogrammet for Bentsrud Syd.

Vedtaket lyder:

KS-NH-201/20 vedtak:

1.Med hjemmel i Plan- og bygningslovens §§ 4-1 og 12-9 fastsettes planprogram for Bentsrud Syd, planID 2019054.

2. Følgende forhold skal vurderes:

· konsekvensene for utviklingen av næringsområdet dersom hhv. Kulturhaven og arealet på vestsiden av denne eiendommen tas ut av planen

· konsekvensene for utviklingen av næringsområdet dersom området med dyrkbar mark på gbnr. 301/66 tas ut av planprogrammet.

· konsekvensene ved at innfartsvei og næringsområdet holdes nedenfor åskammen

Vedtak i Tønsberg kommune

Utvalg for Plan og bygg i Tønsberg kommune fastsatte i møte 11.12.2020, sak nr. 254/20 planprogrammet for Bentsrud Syd:

UPB- 254/20 Vedtak:

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-9 og forskrift om konsekvensutredning § 16 fastsetter Tønsberg kommune som ansvarlig myndighet planprogram datert 21.10.2020 for detaljregulering av Bentsrud syd, planID 3803 20190048. 

Formål, videre prosess, kart og plandokumenter

Formålet med detaljreguleringen fremgår av planprogrammet. Hensikten er å legge til rette for et regionalt næringsområde på Bentsrud i Holmestrand og Tønsberg kommuner. Planprogrammet legger føringer og rammer for den videre prosessen med utarbeidelse av en detaljreguleringsplan for næringsområdet.  Fastsettelse av planprogram er et prosessuelt vedtak og kan ikke påklages.

Her finner du kartportalen med plandokumentene for Holmestrand kommune.

For plandokumentene/ vedtaket i Tønsberg kommune vises det til Tønsberg kommunes hjemmeside: https://www.tonsberg.kommune.no/ Velg riktig sak med info og link til kartportalen hvor plandokumentene kan ses under «Planinformasjon».

Til toppen