Forslag til kommuneplanens samfunnsdel 2022-2035 - høring og offentlig ettersyn

 Forslag til kommuneplanens samfunnsdel 2022-2035 - høring og offentlig ettersyn

Kommuneplanlegger Håkon Randal arbeider med Holmestrand kommune sin nye kommuneplan - Klikk for stort bildeKommuneplanlegger Håkon Randal arbeider med Holmestrand kommune sin nye kommuneplan Holmestrand kommune Forslag til kommuneplanens samfunnsdel 2022-2035 sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn. Det vedtok formannskapet 2. juni. Frist for å uttale seg til planforslaget er 19. august.

Om kommuneplanen

Alle kommuner skal ha en kommuneplan. Den består av en samfunnsdel med handlingsdel og en arealdel. Kommuneplanen er det viktigste dokumentet for overordnet og langsiktig styring av kommunen, gjerne med en tidshorisont på 10-20 år fremover. Samfunnsdelen viser retning for hvordan kommunen skal utvikles som samfunn og organisasjon gjennom et sett overordnede mål og føringer. Selve gjennomføringen av samfunnsdelen, ofte omtalt som handlingsdelen, skjer gjennom kommunens økonomiplan og budsjett. Arealdelen viser, ved hjelp av et plankart, bestemmelser og beskrivelse, hvordan arealene i kommunen skal utvikles og forvaltes i tråd med fastsatte mål i samfunnsdelen.

Den første samfunnsdelen i nye Holmestrand kommune

De tidligere kommunen Holmestrand og Sande slo seg i sammen 01.01.2020. Å utarbeide kommuneplan, både samfunnsdel og arealdel, er det viktigste steget i prosessen med å få på plass et sammenhengende og felles planverk for den nye kommunen. I planarbeidet har det vært lagt opp til medvirkning i fra kommuneadministrasjonen, folkevalgte, kommunale råd (eldreråd, ungdomsråd, råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne), næringsliv, lokale lag og organisasjoner samt et eget borgerpanel. I det hele har rundt 300 personer deltatt i planarbeidet.

Fire overordnede innsatsområder

I kommuneplanen tas det sikte på å stake ut en kurs for nye Holmestrand både perspektivene for attraktivitet og bærekraft vektlegges. Samfunnsdelen er bygd opp rundt fire overordnede innsatsområder: god livskvalitet gjennom hele livet, vekst og verdiskaping, attraktive by- og bygdesenter samt klima- og miljøvennlig utvikling. Disse innsatsområdene støtter opp under vår visjon: «sammen skaper vi plassen vår Holmestrand – trygg, åpen og trivelig». Det enkelte hovedtema har 4-7 underbyggende delmål som viser hvilke fokus som skal vektlegges for å påvirke utviklingen i en retning som bygger opp under det overordnede målet. Hvert delmål er videre konkretisert i strategier eller tiltak som i hovedsak faller inn under kommunens ansvar, oppdrag eller mulighet til å påvirke. Til hvert innsatsområde er det koblet et utvalg av bærekraftsmål. I Holmestrand har en valgt å prioritere åtte bærekraftsmål. Bærekraftsmålene skal her forstås som en overordnet ramme som best fanger opp innholdet i det enkelte innsatsområde.

Samfunnsdelen inneholder også en arealstrategi, med den hensikt å koble samfunnsdel og arealdel bedre i sammen. Arealstrategien skal bidra til at arealene i kommunen utvikles og forvaltes i tråd med mål og føringer som er fastsatt i samfunnsdelen.

Uttalelser og merknader til planforslaget - frist 19. august

Alle som ønsker kan sende uttalelse eller merknad til planforslaget. Send din skriftlige uttalelse/merknad på e-post til postmottak@holmestrand.kommune.no eller per brev til Holmestrand kommune, programområde samfunn, teknikk og miljø, Postboks 312, 3081 Holmestrand. Husk å tydelig markere at din uttalelse/merknad er rettet mot forslag til kommuneplanens samfunnsdel.

Planforslag, saksfremlegg og vedlegg 

Les mer om arbeidet med ny kommuneplan

Til toppen