Forslag til reguleringsendring – Områdeplan Gullhaug flerbrukshall og ny Gullhaug barnehage, gbnr. 53/56 m.fl. PlanID 2017040 – Pbl. § 12-14 annet ledd

Kart over området endringen gjelder for - Klikk for stort bildeEndringen gjelder det gule området Sweco Norge AS

Sweco Norge AS har på vegne av Holmestrand kommune – Eiendom og samferdsel utarbeidet forslag til reguleringsendring for del av Områdeplan for Gullhaug flerbrukshall og ny Gullhaug barnehage, gbnr. 53/56 m.fl. (planID 2017040).

Forslaget omfatter i all hovedsak mindre endringer i plankart og bestemmelser i forbindelse med at planlagte ny barnehage og gymsal omsøkes bygget sammen til ett bygg. Arealformål for barnehage og idrettsbygg slås sammen og det vil bli behov for noe tilpasning av arealene. Berørt formål vises som gult areal i kartskisse.

Planforslag for omsøkt planendring kan ses i kartportalen:  Gullhaug flerbrukshall og ny Gullhaug barnehage i Kartportalen  Plandokumenter finner du der i menyen til venstre for kartet. 

Uttale til planen kan gis via Send uttalelse- knappen i kartportalen. Merknadsfrist er 02.10.23.