Kunngjøringer

Høring - gebyrforskrift for reguleringsplan, bygge- og delesaksbehandling, oppmåling og eierseksjonering

Holmestrand kommune har utarbeidet forslag til ny lokal gebyrforskrift for reguleringsplan, bygge- og delesaksbehandling, oppmåling og eierseksjonering.

Bakgrunn

Som ledd i kommunesammenslåingen er det behov for å lage en ny gebyrforskrift som gjelder for hele den sammenslåtte kommunen.

Etter plan- og bygningsloven § 33-1, matrikkelloven § 32 og eierseksjonsloven § 15 kan kommunestyret fastsette forskrift om gebyr for kommunens tjenester til reguleringsplan, bygge- og delesaksbehandling, oppmåling, og eierseksjonering.  

Reguleringsplan, bygge- og delesaksbehandling, oppmåling og eierseksjonering er underlagt selvkostprinsippet, det vil si at kommunens kostnader med å frembringe tjenestene kan dekkes inn gjennom gebyrene brukerne betaler. Kommunen har ikke anledning til å tjene penger på selvkostområdene.

Hva er nytt?

Den nye gebyrforskriften er utarbeidet med sikte på at det skal være bedre samsvar mellom kommunens faktiske ressursbruk og gebyret som faktureres tiltakshaver. Det foreslås derfor innføring av nye gebyrtyper og at eksisterende sakstyper differensieres på andre måter.

De foreslåtte endringene er i hovedsak: 

Det er gjennomgående at areal som beregningsnøkkel for gebyrene i mange tilfeller ilegges mindre vekt eller faller bort. Arbeidsmengden øker ikke nødvendigvis lineært med økende areal. I de tilfellene hvor areal er en viktig kostnadsdriver i saksbehandlingen er det også lagt inn tak.

Grunngebyret for en privat plan består av to komponenter. For det første skal det betales et fast gebyr som er likt for alle planer. For det andre skal det betales gebyr per m2 bruksareal som planforslaget hjemler. Videre skal det betales egne tilleggsgebyrer for planer som krever planprogram og konsekvensutredning. Ordinær endring av reguleringsplan har samme gebyr som ved utarbeidelse av ny, da dette følger samme prosess. Det er satt eget gebyr for mindre endring av reguleringsplan.

For byggesak er utgangspunktet at tiltakshaverne skal betale faste enhetspriser med mindre noe annet er spesifisert i regulativet. Gebyrene skal dekke hele saksbehandlingsprosessen, fra mottakskontroll til vedtak, men også lovpålagte oppgaver som ikke nødvendigvis gjelder den konkrete saken, slik som tilsyn og veiledning.

For tiltak med krav til ansvarlig foretak etter pbl § 20-3, jf. § 20-1 a og b er saksbehandlingsgebyret bygget opp på følgende vis. For boligformål er antall boenheter brukt som kostnadsdriver, men det er lagt inn en makspris uavhengig av hvor mange boenheter man søker om.

For andre søknadspliktige bygninger etter PBL. § 20-3 er det lagt opp til at gebyret skal betales per m2 (BRA). Her er det lagt inn to ulike makspriser, avhengig av hvilket tiltak det søkes om.

Det er lagt inn et eget gebyr for oppretting/endring av matrikkelenhet.

Her finner du forslaget til ny forskrift:

Forslag til gebyrforskrift for reguleringsplan, bygge- og delesaksbehandling, oppmåling og eierseksjonering (PDF, 739 kB)

Send inn høringssvar innen 30. oktober

Send ditt høringssvar til postmottak@holmestrand.kommune.no eller pb 312, 3081 Holmestrand innen 30. oktober 2020. 

Til toppen