Kunngjøringer

Høring - Kartlegging og verdsetting av friluftsområder i Holmestrand kommune

Holmestrand kommune har utarbeidet et kart over friluftsområder i kommunen og verdsatt disse etter hvor viktige de er for friluftslivet. De kartlagte områdene spenner fra større skogsområder til små grønne lunger i tettbebygde strøk. Vi inviterer nå innbyggere, lag og foreninger, grunneiere og politikere til å komme med innspill til kartet.

Skilt ved turløype - Klikk for stort bilde  

Om prosjektet

Prosjektet er et ledd i en nasjonal satsing der hovedmålet er å få kunnskap om viktige friluftsområder og at flest mulige kommuner skal ha kartlagt og verdsatt sine friluftslivsområder..

Resultatet av prosjektet vil bli et temakart som ikke er juridisk bindende, men som skal være et kunnskapsgrunnlag og et verktøy for vurdering av friluftslivsinteresser i alle typer arealplaner og enkeltsaker. Kunnskapsgrunnlaget kan også brukes for å utvikle og tilrettelegge for friluftsliv. Ferdig kart vil i tillegg være et grunnlag ved neste rullering av kommuneplanens arealdel. Kartet vil bli tilgjengelig på kommunens hjemmesider og via Miljødirektoratets karttjeneste Naturbase når det er ferdigstilt etter høringen

Det er gjennomført flere medvirkningsmøter i Holmestrand kommune med fokus på henholdsvis Hof, Holmestand og Sande.. Representanter fra relevante lag og foreninger, interne virksomheter i kommunen og grunneiere var invitert til medvirkningsmøtene for å gi innspill til hvor det finnes viktige friluftsområder, og verdivurdering av disse. Dette er grunnlaget for kartet som nå ligger ute på høring.

Les mer om prosjektet her (PDF, 710 kB).

Hva trenger vi innspill på?

Kommunen ønsker innspill om blant annet:

  • Er det friluftslivsområder som ikke er kartlagt og verdsatt?
  • Er det friluftslivsområder som er kartlagt og verdsatt som ikke brukes til friluftsliv?
  • Er det avgrensninger av områder som bør endres?
  • Er informasjonen som ligger om området riktig og dekkende?
  • Har du innspill på satt verdsetting (A/B/C/D-verdi)?
  • Har du andre innspill eller kommentarer?

Innspillene bør være så utfyllende som mulig. Gjelder innspillene allerede kartlagte områder, referer du til områdenavn som du finner i kartløsningen, eller ID-nummer som står på det gjeldende området. Hvis innspillet ditt gjelder nye områder, beskriv så godt du klarer, gjerne med kartutsnitt og gårds- og bruksnummer, adresse eller stedsnavn. Legg gjerne ved et kart over området.

Her finner du kartet

Grunnlaget for høringen er et digitalt kart som viser de kartlagte friluftsområdene og verdsetting og informasjon om hvert enkelt område. Dette finner du her:

Kart

Det kan være problemer med å få opp kartet på iPad. Vi anbefaler at du enten åpner kartet på PC/Mac eller bruker Kommunekart sin app på iPad. Appen kommer opp som automatisk alternativ for nedlasting når du går til nettsiden på iPad.

I kartet er friluftsområdene gitt en verdi ut fra ulike kriterier. F.eks.har Presteseteråsen og Omegn fått verdi A basert på en samlet poengsum gitt på kriterier som brukerfrekvens, opplevelseskvaliteter, tilrettelegging osv. Verdi A bety at dette er et svært viktig friluftsområde. Forklaringen på kodene finner du her (JPG, 104 kB) og her (JPG, 51 kB)

Slik sender du inn innspill og kommentarer

Send ditt innspill eller kommentar til postmottak@holmestrand.kommune.no eller pb 312, 3081 Holmestrand innen 1. september 2020. Merk e-post eller brev med «Kartlegging av friluftsområder». Ved spørsmål kan du ta kontakt med Susanne Poulsen på susanne.poulsen2@holmestrand.kommune.no.

Til toppen