Koronasituasjonen

28.09.2021 15.34

Kunngjøringer

Hva skal veien hete? Behov for nytt veinavn på Bentsrud øst - Høringsrunde

Bentsrud veinavn - Klikk for stort bildeHøringsrunde for nytt veinavn på Bentsrud øst. Holmestrand kommune  I forbindelse med utbygging på Bentsrud øst (planID 2012014) er det behov for et nytt veinavn.

Innbyggere inviteres til høringsrunde

Etter forslagsrunde har det kommet inn 3 aktuelle forslag. Kommunen inviterer derfor til en høringsrunde om de foreslåtte navnene. Alle er velkommen til å sende innspill. Det er dessverre ikke mulig å sende inn nye forslag.

En adresse skal sørge for at alle på en lett og forståelig måte kan finne frem (jf. Matrikkelforskriften § 49). Dette gjelder spesielt nødetatene. Samtidig som de representerer viktige språklige og kulturelle verdier. De er en del av det lokale miljøet og den lokale historien og er med på å styrke folks følelse av å høre til på et sted. Språkrådet presiserer at når nye navn skal vedtas, må en ha i tankene at disse skal bli stående i generasjoner framover. Vei- og gatenavn er, som andre stedsnavn, en del av det kollektive minnet til menneskene som bor der. Les mer om Navngivingsprinsipper for adressenavn

Tre aktuelle forslag etter forslagsrunden

De foreslåtte navnene er:

1. Helvetesdalen evt. Helvetesdalveien

Innspill fra forslagsrunden

Helvetesdalen er det det historisk korrekte navnet på den nå oppfylte ravinedalen som veien går langs. Helvetesdalen var kommunal fylling i en årrekke og den aktuelle veien var veien til fyllinga. I dag gjenstår kun et lite område av dalen, men stort nok til å forstå hvorfor den fikk dette navnet. (Mørk, dyp og bratt)

Tilrådning fra Språkrådet

Navnet er ikke registrert i Sentralt stedsnavnregister (SSR), men dersom det er kjent og brukt lokalt, er det greit å bruke det i adresseringen. Kommunen bør likevel ta med i vurderingen at selv om navnet i seg selv ikke er kontroversielt, er det mulig at de som skal ha boligen eller bedriften sin her, vil synes at det er et uheldig adressenavn.

Dersom etterleddet -veien skal legges til, ville vi vente binde-s (Helvetesdalsveien) i samsvar med tilsvarende adressenavn andre steder i kommunen.

2. Isdamveien

Innspill fra forslagsrunden

Veien passerer isdammen på Eikelund gård. Dammen ligger nedenfor byggevareforretningen i området (Byggtorget). Isskjæring var en viktig næring i mange generasjoner inntil kjøleskap og frysere ble allemannseie.

Tilrådning fra Språkrådet

Ingen merknader til skrivemåten, men kommunen bør vurdere om dette navnet kan føre til forveksling med det eksisterende adressenavnet Islandveien. For å lettere skille navnene fra hverandre, kunne denne veien få etterleddet -svingen (eller et annet etterledd som passer).

3. Fabrikkdamveien

Innspill fra forslagsrunden

Den aktuelle veien ender opp i det som i sin tid var vannreservoaret til melkefabrikken nede under fjellet der Felleskjøpet i dag har sin silo og kaianlegg. Den gamle oppmurte demningen fra dette eksisterer fortsatt.

Tilrådning fra Språkrådet

Ingen merknader

Frist for innsending: 22. september 2021

Innspill til forslagene sendes kommunen innen 22. september 2021 på postmottak@holmestrand.kommune.no eller postboks 312, 3081 Holmestrand kommune og merkes med 21/3322.

Alle forslag må begrunnes for å bli tatt med videre i prosessen.

Prosessen fremover

Innspill fra forslags- og høringsrunden sendes til Formannskapet for vedtak.

Endelig vedtak kunngjøres på kommunens nettsider. Relevante lag og foreninger, private forslagsstillere og utbygger får eget brev med vedtak.

Klagefrist på vedtak er 3 uker.

Til toppen