Koronasituasjonen

Vi har egne lokale regler. Utover de følges nasjonale regler og anbefalinger.

Kronologisk oversikt Temaside: korona Vaksine Test deg Nowy koronawirus

12.05.2021 14.13

Kunngjøringer

Kunngjøring av høringsrunde for nytt veinavn for sidevei i Hanekleiva

kartutsnitt Hanekleiva - Klikk for stort bildeEtter forslagsrunde har det kommet inn 9 forslag. Holmestrand kommune I forbindelse med omleggingen av Hanekleiva har 12 eiendommer adresse til det som nå er en sidevei. Forslagsrunde for nytt navn ble annonsert 4.3.2021. Etter forslagsrunde har det kommet inn 9 aktuelle forslag. Kommunen inviterer derfor til en høringsrunde om de foreslåtte navnene.

Dyllebergveien

Sideveien leder mot der gården Dylleberg har tidligere stått. Det er ingen gjenværende spor av gården i dag.

Solvangveien

Solvang er bruksnavnet Hanekleiva 33. Solvang ble bygget i 1907 og var det første bruket som ble skilt ut og etbalert i denne delen av Hanekleiva. Det er også den eiednommen med lensgt ggrense mot den veistubben som skal få nytt navn.

Solvangsvingen

Se notater til Solvangveien.

Solvang

Se notater til Solvangveien.

Lupinveien

Det vokser en del lupiner i Hanekleiva. Språkrådet har ingen merknader til selve skrivemåten, men påpeker at lupin er en plante som ikke naturlig hører hjemme i norsk natur, og som truer stedegne norske plantearter. Plantenavn i adressenavn bør gjenspeile naturen på stedet.

Kleiva

Området som nå skal få nytt navn har ifølge beboere i sideveien blitt kalt for "kleiva" på folkemunne. Språkrådet har ingen merknader på skrivemåten men påpeker at kleiv eller kleiva inngår i mange navn i kommunen. Det bør derfor vurderes om Kleiva alene passer særskilt for dette området.

Kleivabakken

Se notater til Kleiva. Etterleddet «bakken» vurderes på grunnlag av at veien ligger i en bakke. Språkrådet tilrår at når et navn i bestemt form inngår som forledd i et annet navn, faller som regel den bestemte endelsen bort. Språkrådet tilrår derfor skrivemåten Kleivbakken for dette navneforslaget.

Granheimlia

Granheim er en eiendom/liten i gård ca. midtveis opp i bakken med bebyggelse fra 1918.

Skimaker Borgens vei

Fra 1918 – 1938 bodde Kristen Johansen Borgen på gården Solvang i Hanekleiva, han var, utover å være skimaker, en aktiv mann i sparebankstyret og andre lag og foreninger, han produserte ski i uthuset på Solvang. Etter 1938 flyttet han over til Søli på andre siden av veien.

I tillegg til innkomne forslag på navn har det også kommet inn ønsker om at navnet til sideveien ikke skal hete Dyllebergveien. Innspill knyttet til dette mottas også.

Innspill til forslagene sendes kommunen innen 6.6.2021

på postmottak@holmestrand.kommune.no

eller postboks 312, 3081 Holmestrand kommune og merkes med «20/15647».

Alle forslag må begrunnes for å bli tatt med videre i prosessen.

Dette brevet har gått ut til alle hjemmelshavere og festere av eiendommer som blir berørt. Det bes om at eventuelle leietakere blir informert.

Etter høringsrunde vil endelig navn vedtas politisk i formannskapet.

Toppbilde: Sidevei i Hanekleiva

Til toppen