Kunngjøringer

Kunngjøring av områdereguleringsplan for Sande sentrum øst - planID 20180005 - sluttbehandling av ny skoletomt

Kommunestyret i Holmestrand vedtok i møte 23.06.2021, sak nr. KS-095/21, områdereguleringsplan for Sande sentrum øst - PlanID 20180005 – sluttbehandling av ny skoletomt. 

Kommunestyrevedtaket er som følger: 

KS-NH-095/21 vedtak: 
Vedtak som innstilling fra Hovedutvalg for regulering, kommunalteknikk og miljø - 09.06.2021 - 065/21 

1. Innsigelsen fra NVE tas til følge. Det utarbeides en ny vannlinjeberegning for Sandeelva. Skredsikringsplanen skal vurdere om vannhastigheten oppstrøms planlagt erosjonssikring/vassdragstiltak medfører oppstuving av vann i Sandeelva. Vannhastigheten skal vurderes gjennom ny vannlinjeberegning. 

1. I medhold av §12-13 vedtas områdereguleringsplan for ny skoletomt (BOP3) med tilhørende bestemmelser (fellesbestemmelser + direktebestemmelser for BOP3, samt tilhørende enkeltbestemmelser). Øvrige arealer innenfor planen som er beheftet med innsigelsen jmf. pkt. 1, kommer til sluttbehandling når NVE har trukket sin innsigelse.

Klageadgang

Kommunestyrets endelige vedtak kan ihht plan- og bygningsloven §12-12 og §1-9, samt forvaltningsloven kap. VI påklages til fylkesmannen. Klagefristen er 3 uker, og en eventuell klage skal være mottatt innen 15.09.2021. En eventuell klage skal sendes til Holmestrand kommune, postboks 312, 3081 Holmestrand, eller via e-post til postmottak@holmestrand.kommune.no. Klagen skal være undertegnet, angi hvilket vedtak det klages over, hvilke endringer som eventuelt ønskes, og hvilke grunner som anføres for klagen.
 
Eventuelle krav om erstatning eller innløsning må fremmes 3 år fra denne offentlige kunngjøring av vedtaket jfr. Plan- og bygningslovens kapittel 15, §§ 15-2 og 15-3. Eventuelle krav om erstatning må fremsettes skriftlig for Holmestrand kommune. postboks 312, 3081 Holmestrand. 

Til toppen