Kunngjøring av vedtatt endring av plan for Langøya– områderegulering og detaljregulering for Langøya – PlanID 20100004 og 20140027

Kunngjøring av vedtatt endring av plan for Langøya– områderegulering og detaljregulering for Langøya – PlanID 20100004 og 20140027

RKM-hovedutvalg i Holmestrand kommune vedtok i møte den 12.10.2022 (sak 074/22) Områderegulering - PlanID 20100004 og detaljreguleringsplan -PlanID 20140027

Kart som viser områderegulering for driftsfasen - Klikk for stort bildeOmråderegulering driftsfasen Holmestrand kommune

Vedtak

RKM-074/22 vedtak:

Med hjemmel i plan- og bygningslovens §12-14, andre ledd vedtar hovedutvalget endringer i hhv. områdeplan for Langøya (PlanID 20100004) og detaljplan for Sydbruddet (PlanID 20140027) i henhold til vedlagte plankart og med tilhørende bestemmelser.

Vedtak av planene opphever/erstatter gjeldende områderegulering for Langøya og detaljregulering for Sydbruddet.

Hensikt med planen 

Hensikten med planendringen er få samsvar mellom faktiske forhold og regulert arealbruk, samt å sikre at den geologiske barrieren til deponiet på Langøya er sikret mot fremtidige tiltak i etterbruksfasen.

Plandokumentene

Her er lenke til kartportalen hvor plandokumentene kan ses. Trykk på lenken og se dokumentene i menyen til venstre for kartet.

Områderegulering PlanID 20100004 

Klageadgang

Hovedutvalgets endelige vedtak kan i henhold til plan- og bygningsloven §12-14 og §1-9, samt forvaltningsloven kapittel VI påklages til statsforvalteren. Klagefristen er 3 uker, og en eventuell klage skal være mottatt innen 17.11.2022. En eventuell klage skal sendes til Holmestrand kommune, postboks 312, 3081 Holmestrand, eller via e-post til postmottak@holmestrand.kommune.no. Klagen skal være undertegnet, angi hvilket vedtak det klages over, hvilke endringer som eventuelt ønskes, og hvilke grunner som anføres for klagen.

Eventuelle krav om erstatning eller innløsning må fremmes 3 år fra denne offentlige kunngjøring av vedtaket, jamfør Plan- og bygningslovens kapittel 15, §§ 15-2 og 15-3. Eventuelle krav om erstatning må fremsettes skriftlig for Holmestrand kommune, postboks 312, 3081 Holmestrand.

Til toppen