Koronasituasjonen

14.04.2021 13.42

Kunngjøringer

Kunngjøring av vedtatt endring av reguleringsplan Hanekleiva næringsområde øst BN3 - PlanID 20180002

Hovedutvalg for regulering, kommunalteknikk og miljø vedtok i møte 24.03.2021, sak nr. 023/21, endring i reguleringsplan Hanekleiva næringsområde øst BN3 - PlanID 20180002. Vedtaket lyder slik:

RKM-023/21 vedtak: 

1. I medhold av plan- og bygningsloven §12-14, andre ledd, vedtas følgende endringer i Detaljreguleringsplan for Hanekleiva næringsområde øst fase II – BN3 – planID 20180002:

Plankart

- Ny atkomstvei f_SKV2 til områdene Bn3-1 og Bn3-2, samt tilhørende snuareal, sideareal, avkjøringspiler og frisiktsoner

- Nytt formål Energianlegg (BE)

Planbestemmelser:

- Fremgår av endringslogg og vedlagte bestemmelser, gjelder §§ 3, 4, 7.1.4, 7.3, 8.1.2, 12.1.2

Plandokumenter:

Plandokumentene kan ses her

Klageadgang:

Vedtak kan påklages til Statsforvalteren i henhold til Plan- og bygningsloven § 1-9 og Forvaltningsloven kap. VI. Dersom vedtaket påklages brukes «Send klage» knappen i kartportalen, eller sende klage til postmottak@holmestrand.kommune.no eller Holmestrand kommune, Postboks 312, 3081 Holmestrand. 

Klagefrist: 30.04.2021 

Innløsning/erstatning:

Krav om innløsning av grunn etter Plan- og bygningsloven § 15-2 må fremmes innen tre år etter at reguleringsplanen er kunngjort etter § 12-12, fjerde og femte ledd. Evt. krav om erstatning etter Plan- og bygningsloven § 15-3 for tap som følge av reguleringsplanen må settes frem for kommunen senest tre år etter denne kunngjøringen.

Til toppen