Koronasituasjonen

29.11.2021 17.51

Kunngjøringer

Kunngjøring av vedtatt områdereguleringsplan for Sande sentrum øst - planID 20180005

Kommunestyret i Holmestrand vedtok i møte 20.10.2021, sak nr. KS-NH-143/21, områdereguleringsplan for Sande sentrum øst - PlanID 20180005. Kommunestyrevedtaket er som følger:

Vedtak

KS – NH -143/21 vedtak: 

1. Med hjemmel i plan - og bygningslovens §§12 -11 og 12 -12 vedtas gjenstående del av områdereguleringsplan for Sande sentrum øst – planID 20180005 som ikke ble vedtatt i kommunestyrevedtak 23.06.2021 i sak: 095/21, og med følgende endringer i plankart og planbestemmelser: 

Plankart 

a. Boligbebyggelse BBB1A og BBB2A trekkes lengre enn 20 meter fra elvekantsonen til Sande elva. Endringen medfører interne forskyvninger og justeringer innen boligbebyggelsen som ikke medfører tap av kvaliteter for bl.a. utomhusareal, lek og innplassering av bebyggelse. 

b. Skolegata 2 som er en Sefrak registrert bygning med lokal verdi saneres. 

Planbestemmelser 

Fremgår av vedlagte bestemmelser, som i sin helhet erstatter gjeldende planbestemmelser for Sande sentrum – planID 20140002 – vedtatt 09.09.2015: Se reviderte planbestemmelser med korrigerte justeringer. 

2. Planvedtaket opphever deler av områdereguleringsplan fra 09.09.2015 for Sande sentrum.

Dokumenter i saken

Sakens dokumenter finner du på Holmestrand kommunes hjemmeside under politikk og innsyn, og følgende lenke til saken:   Dokumenter i saken

Klageadgang

Kommunestyrets endelige vedtak kan ihht plan- og bygningsloven §12-12 og §1-9, samt forvaltningsloven kap. VI påklages til fylkesmannen. Klagefristen er 3 uker, og en eventuell klage skal være mottatt innen 19.11.2021. En eventuell klage skal sendes til Holmestrand kommune, postboks 312, 3081 Holmestrand, eller via e-post til postmottak@holmestrand.kommune.no. Klagen skal være undertegnet, angi hvilket vedtak det klages over, hvilke endringer som eventuelt ønskes, og hvilke grunner som anføres for klagen.

Eventuelle krav om erstatning eller innløsning må fremmes 3 år fra denne offentlige kunngjøring av vedtaket jfr. Plan- og bygningslovens kapittel 15, §§ 15-2 og 15-3. Eventuelle krav om erstatning må fremsettes skriftlig for Holmestrand kommune, postboks 312, 3081 Holmestrand.

Til toppen