Koronasituasjonen

Kriseledelsen gjennomfører egne beredskapsmøter mandager, onsdager og fredager hvor det aktuelle utfordringsbildet drøftes og nye tiltak vurderes i tråd med anbefalinger fra lokale og nasjonale helsemyndigheter. 

Her får du kronologisk oversikt Temaside om korona Nowy koronawirus

30.11.2020 14.07

Kunngjøringer

Kunngjøring - Oppstart planarbeid Hanekleiva HNP BN5 - planID 20200006.

Kart over planområde Hanekleiva HNP BN5 - Klikk for stort bildeVarslet planområde Halvorsen og Reine AS    I samsvar med Plan- og bygningslovens kapittel 12, jfr. §12-8, varsles det herved om igangsetting av arbeid med detaljert reguleringsplan for plan «20200006 Detaljregulering for Hanekleiva Øst HNP BN5». Planforslaget vil være en privat detaljregulering.

Forslag til planavgrensning er vist på vedlagt kartutsnitt. (PDF, 736 kB) Planavgrensningen vil i løpet av planprosessen tilpasses det konkrete tiltaket, og det kan være aktuelt å snevre inn/gjøre mindre justeringer underveis i planarbeidet. Bakgrunnen for avgrensningen av planområdet, er avgrensning av gjeldende plan for BN3, Stokkebekken i øst, ca kote 25 i nord, og eiendomsgrense/bekk i vest.

Berørte naboer og grunneier varsles direkte.

Eiendommene er i gjeldende kommuneplan avsatt som LNF-formål. Planforslaget vil ikke være i samsvar med arealformål i overordnet plan. Planintiativ og oppstart er derfor politisk behandlet, og det er gitt aksept for at forslagsstiller kan starte et planarbeid på aktuelt område. Planen vil legge til rette for etablering av lager/logistikk-bygg, eventuelt lett industri, formål som er tilsvarende det som er tillatt innenfor Hanekleiva Næringsområde i dag. Det er ønskelig å legge spesielt til rette for en aktør som vil ha fordel av å ligge i nær tilknytning til ASKO, som er i ferd med å etablere seg i området.

Tiltaket er vurdert i forhold til forskrift om konsekvensutredning, i samråd med kommunen. Det er vurdert at tiltaket utløser krav til konsekvensutredning, da den ikke samsvarer med overordnet plan. Det er derfor utarbeidet planprogram, og dette kan leses i sin helhet på kommunens nettside.

Utbyggingsavtale

Iht §17-4 varsles også oppstart av forhandlinger mellom Holmestrand kommune og Oreberg AS om mulig utbyggingsavtale.

Innspill, innsending og frist

Eventuelle synspunkter, merknader, opplysninger m.v. som kan ha betydning eller interesse for planprogram og/eller planarbeidet skal sendes skriftlig til:

Halvorsen & Reine AS, Sivilarkitekter MNAL, v/Aina Lian, Pb 9327 Åssiden, 3063 Drammen, alternativt via epost til lian@heras.no

For at innspill skal kunne vurderes tidlig i planarbeidet, må de sendes innen 31.12.2020.

Dersom du har leietakere, sameiere eller andre rettighetshavere til eiendommen din, må du også informere disse om innholdet i brevet.

Mer informasjon

For ytterligere informasjon, se planprogram (PDF, 2 MB)

Til toppen