Melding om vedtatt endring av plan - områdeplan for Gullhaug idrettsanlegg og ny Gullhaug barnehage- planID 2017040 E-1

Hovedutvalg for regulering, kommunalteknikk og miljø vedtok i møte 25.10.23 sak 082/23: endring av områdeplan for Gullhaug idrettsanlegg og ny Gullhaug barnehage, PlanID 2017040 -E 1. 

Kart som viser planens ulike formål - Klikk for stort bildeVedtatt plankart Holmestrand kommune

Vedtak

RKM - 082/23 vedtak: 

Med hjemmel i plan- og bygningslovens §12-14 annet ledd vedtar hovedutvalget endring av områdeplan for Gullhaug flerbrukshall og ny Gullhaug barnehage, planId 2017040- E1 som vist i plankart og vedlagte bestemmelser. 

Plankart:

  • formål barnehage (o_BBH1) og idrettsanlegg (o_BIA) slås sammen til kombinert formål idrett/barnehage (o_KiB) med en mindre utvidelse mot skolen 
  • gangvei (o_SGG1) med tilhørende annen veggrunn (o_SVG3) utgår 
  • justerte byggegrenser 

Planbestemmelser: 

  • §§ 2, 3.1, 3.9, 3.9.1, 3.13, 4.2, 4,3, 8.2, 8.2.1. Se vedlagte endringslogg med overstrykning og rød skrift. 

Dokumenter

Saksfremlegg til RKM med vedlegg kan ses her: Endring av områdeplan for Gullhaug idrettsanlegg og ny Gullhaug barnehage - plan ID 2017040 - E1

Oppdaterte plandokumenter kan ses i kartportalen. Trykk på lenken og finn dokumenter til venstre for kartet: Kartportalen: Gullhaug idrettsanlegg og ny Gullhaug barnehage

Klageadgang 

Hovedutvalgets endelige vedtak kan i henhold til plan- og bygningsloven §12-14 og §1-9, samt forvaltningsloven kapittel VI påklages til statsforvalteren. Klagefristen er 3 uker, og en eventuell klage skal være mottatt innen 20.11.2022. En eventuell klage skal sendes til Holmestrand kommune, postboks 312, 3081 Holmestrand, eller via e-post til postmottak@holmestrand.kommune.no. Klagen skal være undertegnet, angi hvilket vedtak det klages over, hvilke endringer som eventuelt ønskes, og hvilke grunner som anføres for klagen. 

Eventuelle krav om erstatning eller innløsning må fremmes 3 år fra denne offentlige kunngjøring av vedtaket, jamfør Plan- og bygningslovens kapittel 15, §§ 15-2 og 15-3. Eventuelle krav om erstatning må fremsettes skriftlig for Holmestrand kommune, postboks 312, 3081 Holmestrand.