Nytt varsel om oppstart av Detaljreguleringsplan for fortau langs Dyegata. PlanID 20230001 - Utvidet planområde

Det vises til varsel 20.04.2023 for oppstart av planarbeid for detaljreguleringsplan for fortau langs Dyegata i Sande. Planarbeidet ble varslet i tråd med plan- og bygningsloven (pbl) § 12-8. Merknadsfrist var 19.05.2023. Planområdet varsles nå utvidet etter innspill ifm. varsel om oppstart og behov for utredning av alternative traseer. Asplan Viak er forslagsstiller på vegne av Holmestrand Kommune v/Eiendom og samferdsel. Samtidig varsles det om oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale/gjennomføringsavtale, jf. pbl. §17-4.

Planområdet

Planområdet utvides på grunn av behov for utredning av alternativ trase langs sørsiden av Dyegata. Planområdet er på ca. 44 mål og rommer areal til gang-/sykkelløsning inkludert tilhørende skulder og grøft, samt areal til midlertidig anleggsbelte. Innenfor planområdet berøres berører GBNR 320/1, 45, 47, 6000, og GBNR 321/3, 4, 10, 11, 12, 14, 19, 23, 25, 26, 31, 36, 37, 38, 39, 44, 78 og 114. Kryss og eksisterende sideareal er tatt med i avgrensing for å sikre hensyn til siktlinjer og vid nok utredning.

Dyegata er kommunal vei uten adskilte veibaner og det er i dag 40 km/t fartsgrense langs veien. Arealet innenfor planområdet består av fulldyrka jord, privat hageareal og areal til vei og samferdsel. Bevaring av matjord, overvannshåndtering samt hensyn til grunnforhold vil være en prioritet. Holmestrand kommune er eier av veigrunnen.

Kart som viser planens avgrensning - Klikk for stort bildeAvgrensning av planområdet Asplan Viak

 Formål med planen

Reguleringsplanen skal legge til rette for etablering av et sikrere tilbud for gående og syklende langs Dyegata, på strekningen fra eksisterende gangvei og undergang under jernbanen ved Bergbakken og nord-vestover til krysset Tandbergåsen. Strekningen er på ca. 520 meter. Tiltaket vil omfatte gang-/sykkelløsning, inkludert eventuelt overvannshåndtering og annen infrastruktur i bakken. Konkrete tiltak i planen er ikke fastsatt.

Det vurderes mulige løsninger for fotgjengerfelt og trygge krysningspunkt langs veistrekning og i forbindelse med idrettsbanen og gang-/sykkelløsning.

En etablering av gang-/sykkelløsning som en forlengelse av gang-/sykkelveien mot Sande sentrum, vil forbedre trafikksikkerheten langs Dyegata, bidra til økt mobilitet for beboerne i området og legge til rette for mer fysisk aktivitet blant barn- og unge.

Konsekvensutredning

Planforslaget vurderes å ikke utløse krav om konsekvensutredning etter Forskrift om konsekvensutredninger.

Medvirkning

Det er gjennomført nabomøte i forbindelse med tidligere varsling, men det oppfordres til å benytte denne nye varslingsrunden til å komme med innspill angående fortau langs sørsiden.

Innspill til planoppstart

Innspill eller spørsmål om planarbeidet kan rettes til: maria.magnusdottir@asplanviak.no eller per post til Asplan Viak AS, pb. 87, 3130 Tønsberg.

Kopi av innspill merkes med PlanID 20230001 og sendes Holmestrand kommune postmottak@holmestrand.kommune.no, evt. pr. brev til Holmestrand kommune, Postboks 312, 3080 Holmestrand.

Frist for å komme med innspill eller merknader er: 23.06.2023

Plandokumenter

Plandokumenter finnes på kommunens kartportal:  Kartportalen: Detaljreguleringsplan for fortau langs Dyegata