Offentlig ettersyn - Detaljreguleringsplan for toplanskryss på E18 ved Helland - planID 20210006

Offentlig ettersyn - Detaljreguleringsplan for toplanskryss på E18 ved Helland - planID 20210006

Hovedutvalg for regulering, kommunalteknikk og miljø (RKM) vedtok 01.06.2022, i sak RKM-043/22, å legge forslag til detaljreguleringsplan for toplanskryss på E18 ved Helland (planID 20210006) ut til offentlig ettersyn. Kart som viser planens formål - Klikk for stort bildeToplanskryss E18 ved Helland Rambøll  

RKM-043/22 vedtak: 
1. Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-10 legges forslag til «Detaljreguleringsplan for toplanskryss på E18 ved Helland» ut til offentlig ettersyn og sendes på høring. 
2. Matjordplan skal foreligge før reguleringsplanen tas opp til 2. gangs behandling.

Plandokumentene kan sees på kommunens kartportal. Trykk på linken og se dokumentene i menyen til venstre for kartet:

  Toplanskryss E18 Helland i kartportalen - se plandokumentene her

Planforslaget omfatter arealer også i Horten kommune. Planleggingen skjer som interkommunalt plansamarbeid med Horten kommune. Informasjon om reguleringssaken finnes også på Horten kommunes innbyggerdialog.

Ved spørsmål til planforslaget kan saksbehandler Øyvind Flaatten kontaktes på e-post: oyvind.flaatten@holmestrand.kommune.no  tlf. 46880956.

Uttalelse/innspill kan sendes via knapp i Holmestrand kommunens kartportal eller på e-post til postmottak@holmestrand.kommune.no, eventuelt som post til Holmestrand kommune, postboks 312, 3081 Holmestrand. Vennligst merk henvendelsen «Detaljreguleringsplan for toplanskryss på E18 ved Helland – PlanID 20210006 – offentlig ettersyn».

Frist for uttalelse er 02.09.2022.

Til toppen